SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

Det endokrine systemet


🇳🇴
In Norwegian
Created:


Public
Created by:
Henriette Bergo


0 / 5  (0 ratings)» To start learning, click login

1 / 25

[Front]


Hva er kroppens endokrine kjertler?
[Back]


Corpus pineale, hypofysen, hypothalamus, thyroidea, mage-tarm kanalen, leveren, hjertet, nyrene, tarmen, ovariene og pancreas

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes
CustomUse settings to weight dynamic modes

Manual Mode [BETA]

The course owner has not enabled manual mode
Specific modes

Learn with flashcards
Listening & SpellingSpelling: Type what you hear
multiple choiceMultiple choice mode
SpeakingAnswer with voice
Speaking & ListeningPractice pronunciation
TypingTyping only mode

Det endokrine systemet - Leaderboard

0 users have completed this course. Be the first!

No users have played this course yet, be the first


Det endokrine systemet - Details

Levels:

Questions:

61 questions
🇳🇴🇳🇴
Hva er kroppens endokrine kjertler?
Corpus pineale, hypofysen, hypothalamus, thyroidea, mage-tarm kanalen, leveren, hjertet, nyrene, tarmen, ovariene og pancreas
Hva er hormonsystemets hovedoppgaver?
Opprettholde homeostase og produsere hormoner som gir evne til forplantning, fordøyelsesprosesser, lagring og bruk av næringsstoffer, elektrolytt og væskeomsetning og vekst og utvikling
Hva er et hormon?
Signalstoff som transporteres med blodet og påvirker nær- eller fjerntliggende vev og organer. Kan også transporteres via vevsvæsken og påvirke nærliggende celler.
Hva heter de ulike gruppene hormoner og hva skiller de?
Klassiske, lokale og nevrohormoner. De klassiske transporteres med blodet til målcellene, de lokale komme fram til målcellene gjennom vevsvæsken og nevrohormonene produseres av spesielle nerveceller og transporteres med blodet
Hva er forskjellen på parakrin og autokrin virkning?
Parakrin virkning er virkning på målceller som ligger nær de endokrine cellene og autokrin virkning er virkning på cellene som produserer hormonet
Hva heter de fire klassene for hormoner som er basert på kjemisk struktur og hva skiller de fra hverandre?
Peptid- og proteinhormoner, steroidhormoner, aminosyrederivater og fettsyreforbindelser. Peptid- og proteinhormoner er vannløselige, aminosyrederivater har både vannløselige og fettløselige og steroidhormoner og fettsyreforbindelser er fettløselige.
Hva skiller et hormons målcelle fra kroppens andre celler?
Målcellene har reseptorer som identifiserer og binder det aktuelle hormonet. Reseptorbindingen utløser hormonets virkning på målcellene.
Hva heter de to typene hormonreseptorene?
Membranreseptorer som kun binder vannløselige hormoner og intracellulære reseptorer som kun binder fettløselige hormoner
Hva slags funksjon har veksthormonet GH?
Stimulerer lengdevekst,proteinsyntese og øker blodglukose
Hva slags funksjon har hormonet ACTH?
Øker koritsolutskillese fra binyrene
Hva slags funksjon har hormonet TSH?
Øker utskillelse av T4(tyroksin) og T3 fra parathyroidea
Hva er funksjonen til hormonet FSH?
Bidrar til eggmodning, øker østrogenutskillelse og produksjon og modning av sædceller
Hva er funksjonen til hormonet LH?
Bidrar til eggløsning, økt progesteronutskillelse og økt testeronutskillelse
Hva er funksjonen til eikosanoidene?
Deltar i betennelsesreaksjoner, utløse kontraksjoner i glatt muskulatur som i livmoren under fødsel og blodårer ved blødningen og stimulering til dannelse av blodplateplugger.
Nevn hormoner som hypothalamus skiller ut?
Hyptothalamu skiller ut releasing-hormoner som eksempel, dopamin, TRH, GHRH, GNRH, CRH og Somatostatin
Definer negativ feedback
Negativ feedback betyr at konsentrasjonen av et aktivt hormon regulerer ny produksjon av samme hormontype
Hva er oppgaven til hypofysen?
Hypofysen er nestleder i hormonsystemet og regulerer funksjonen til mange hormonkjertler i kroppen gjennom produksjon av stimulerende hormoner
Hvordan reguleres eksempel hormonet kortisol og andre aktive hormoner?
Produksjonen av kortisol styres fra hjernen. Hypothalamus frigir releasing-hormonet CRA som gjør at hypofysen produserer ACTH som stimulerer binyrebarken til kortisolproduksjon. Ved for høy konsentrasjon av kortisol kan kortisol har en tilbakevirkende hemmende effekt på seg selv, kalt negativ feedback som hemmer ny produksjon av CRA og ACTH. Ved for lite kan det motsatte skje.
Hva slags betydning har løselighet(vann eller fett) for hormonene?
Løselighet har avgjørende betydning for hvordan hormonene påvirker målcellene. Vannløselige hormoner kan ikke diffundere gjennom cellemembranen og må bindes til reseptorer i cellemembranen for å overføre informasjon til målcellene. Fettløselige hormoner diffunderer igjennom og påvirker transkripsjonen av bestemte gener
Hvordan transporteres de vannløselige og fettløselige hormonene?
Vannløselige: I blodet i fri form. Fettløselige: I blodet bundet til vannløselige transportproteiner
Hva er funksjonen til proteinenes hormonbuffere?
Proteinene har bufferkapasitet og beskytter mot skadevirkningene av unormalt høy hormonfrisetting
Hvor brytes hormonene hovedsakelig ned?
I leveren og i målcellene
Hvordan er hypothalamus og hypofysen tilknyttet?
Hypothalamus og hypofysen deler et portåresystem som består av to kapillærnettverk koblet i serie og forbundet med små vener. Nevrohormonene frisettes i portåresystemet i hypthalamus-hypofyse og transporteres til forlappen i hypofysen og bindes til reseptorer på de endokrine cellene og regulerer deres hormonfrisetting.
Hvordan er thyreoidea bygd opp?
Væskefylte blærer, follikler som inneholder proteinrik og seig væske kalt kolloid. Består også av follikkelceller og epitelceller i veggene.
Hva heter de to hormonene som threoidea produserer og hvordan er de bygget opp?
T3 som består av tre jodatomer og T4 som består av fire jodatomer
Hvordan tar follikkelcellene opp jodid fra plasma?
Sekundær aktiv transport, bruk av potensiell energi lagret i form av en konsentrasjonsforskjell for et ion
Hvilket hormon produserer paratyreoidea?
PTH som regulerer Ca2+ i blodet
Hvilke tre hovedmekanismer har PTH?
Øker reabsorpsjonen av Ca2+ in nyrene, øker opptak av Ca2+ i tarmen ved å stimulere omdanning av vitamin D til kalsitriol( aktivt D-vitamin) i nyrene. Frigjør Ca2+ i beinvev og gir mer kalsium i blodet og mindre fosfat i blodet.
Hva slags effekt har tyreoideahormonet, kalsitonin?
Det reduserer kalsium- og fosfatkonsentrasjonen i blodet ved å hemme utskillelsen av kalsium og fosfat fra benvevet til blodet, og ved å fremme utskillelsen av kalsium og fosfat gjennom nyrene.
Hva heter de to endokrine kjertlene i binyrene og hva slags hormoner produserer de ulike kjertlene?
Binyrebarken og binyremargen. Binyrebarken er ytterst og består av tre lag som produserer ulike hormoner. Binyremargen er innenfor binyrebarken. Binyrebarkens hormoner fra ytterst til innerst: Aldosteron(mineralkortikoid), Kortisol(glukokortikoid) og Adrogener. I binyremargen: Adrenalin og noradrenalin
Binyrebarken er en del av det autonome nervesystemet. Sant eller usant?
Usant, binyremargen er en del av det autonome nervesystemet og utskiller hormonene noradrenalin og adrenalin i stressituasjoner hvor sympatikus er aktivert.
Hva heter reseptorene som noradrenalin og adrenalin kan bindes til og hva slags effekt kan de ha?
A-adrenerge reseptorer og b-adrenerge reseptorer. Noradrenalin som bindes til a-adrenerge reseptorer i arteriolene og gjør at de aktiveres fører til kontraksjon av de glatte muskelcellene i arterioleveggen.
Hvilke deler i kroppen har b-adrenerge reseptorer?
Hjertets sinusknute, ledningssystemet og muskelceller
Hvordan kan kroppen få tilført D-vitamin?
Sollys og kost med eksempelvis, fet fisk og tran
Hva er den viktigste regulatoren av frisettingen av aldosteron og hva skjer i denne prosessen?
RAAS. Ved Na+ og blodtrykksfall vil nyrene skille ut renin som er et enzym som fører først til dannelsen av angiotensin 1 som deretter omdannes til angiotensin 2 ved hjelp av et enzym fra lungene. Angiontensin 2 kan øke utskillelse av aldosteron-> økt reabsorpsjon av salt og vann
Hva heter de endokrine cellene i pancreas og hvilke hormoner produserer de?
Betaceller: insulin. Alfaceller: Glukagon.Deltaceller: Somatostatin
Hva heter binyrene på latin?
Glandulae suprarenales
Hva heter den endokrine kjertelen som ligger bak thalamus og hva slags hormoner produserer den?
Corpus pineale(epifysen) som produserer hormonet melatonin som dannes fra aminosyren tryptofan og er viktig for døgnrytmen vår.
Hva slags funksjon har hormonet oksytocin?
Stimulerer sammentrekning av livmor under fødsel og sekresjon av brystmelk ved amming
Hva slags funksjon har ADH?
Øker reabsorpsjon av vann i distale tubuli og samlerør i nyrene, regulerer diurese og osmolariteten i ekstracellulærevæsken og urin
Hva slags funksjoner har aldosteron?
Øker reabsorpsjonen av Na+ og vann i distale tubuli og samlerør i nyrene og øker sekresjon av K+ i distale tubuli og samlerør in nyrene.
Hva slags funksjoner har kortisol(glukokortikoid)?
Øker blodglukose, stimulerer nedbrytning av proteiner og fett og hemmer immunsystemet og DNA-syntese
Hva slags funksjoner har androgener?
Påvirker seksualatferd hos kvinner
Hva slags funksjoner har glukagon?
Frisettes fra a-celler i de langerhanske øyene når blodglukose er lav, Øker blodglukose ved å stimulerer nedbrytning av glykogen til glukose i lever, stimulerer dannelse av glukose fra aminosyrer(glukoneogenesen). Stimulerer også til fettnedbrytning.
Hva slags funksjoner har adrenalin?
Forsterker effekten av det sympatiske nervesystemet, øker hjertets MV og sammentrekning av blodårer i hud, indre organer i bukhulen og øker dermed BT. Virker dilaterende på koronararterier og blodårer i arbeidende muskler og glatt muskulartur slik at luftveiene utvides. Øker blodglukose og fettsyrekonsentrasjonen i blodet.
Hva slags funksjoner har T4 og T3?
Stimulerer stoffskiftet i alle kroppens vev unntatt hjernen, kjønnskjertlene og milten. Viktig for normal lengdevekst, normal funksjon i kjønnskjertlene og normal utvikling av nervesystemet. Øker nerveledningshastigheten og virkningen av sympatikus. Stimulerer også til leverens opptak av LDL(et lipoprotein) i blodet.
Hva slags funksjoner har Insulin?
Senker blodglukosen ved å frisette b-celler i de langerhanske øyene, stimulerer til lagring av glukose som glykogen i lever og muskler. Stimulerer også til proteinsyntese, opptak av fettsyrer til fettcellene og øker lagrene av fettstoffer og stimulering av triglyseridsyntesen fra glukose i leverceller og fettceller.
Hva skjer i kroppen ved synkende blodglukosenivå?
Alfaceller i pancreas registrerer fallende blodglukose-> Pancreas skiller ut glukagon som øker blodglukosen. Ved sult og faste utløser det en stressreaksjon/sympatikus aktivering->Utskillelse av adrenalin i binyrene-> Adrenalin stimulerer til utskillelse av glukagon fra pancreas. Adrenalin og Glukagon stimulerer leveren til økt glukogenese(produksjon av glukose fra fett og proteiner) og glykogenolyse(nedbrytning av glykogenlageret)= Normalisering av blodglukosenivået
Hva betyr glukose, glukagon, glykogen, glykogenolyse og glukenolyse?
Glukose= sukker. Glukagon= hormon utskilt fra pancreas. Glykogen= Kjeder med glukose. Glykogenolyse= Nedbrytning av glykogenlageret.Glukeonlyse= Produksjon av glukose fra fett og proteiner
Hva slags andre hormoner enn de fra binyrene produserer nyrene og hva slags funksjon har de?
Erytroprotein(EPO) regulerer produksjon av erytrocytter. Kalsitriol regulerer kalsiumopptaket i tarmen
Hva slags hormoner produseres i fettvevet og hva slags funksjon har de?
Leptin, som reduserer apetittenog deltar i reguleringen av kroppsvekt.
Hva slags hormon produserer hjertet og hva slags funksjon har det?
Atrialt natriurietisk peptid(ANP) som økr Na+-utskillelsen i nyrene som senker blodtrykket
Hva slags hormoner finner vi i mage-tarm-kanalen og hva slags funksjoner har de.
Gastrin, sekretin og kolecystokinin som alle regulerer fordøyelsen og stimulerer insulinproduksjon
Hva slags hormon produserer placenta og hva slags funksjon har det?
Humant chorion-gonadotropin(hCG) og er sentral i utviklingen og reguleringen av graviditeten
Hva slags funksjoner har PRL?
Produserer brystmelk og regulerer vekst og modning av de melkeproduserende kjertlene i brystvevet