SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

Mikrobiologi og Smittevern


🇳🇴
In Norwegian
Created:


Public
Created by:
Henriette Bergo


0 / 5  (0 ratings)» To start learning, click login

1 / 25

[Front]


Hva er forskjellen mellom Eukaryot og Prokaryot celle?
[Back]


Prokaryot celle er en celle uten cellekjerne. DNA-et i en prokaryot celle befinnes seg fritt i cytoplasma. Eukaryot derimot kan være encellede og flercellede organismer. En eukaryot celle har en cellekjerne avgrenset av en membran. I en eukaryot celle befinner DNA-et i cellekjernen

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes
CustomUse settings to weight dynamic modes

Manual Mode [BETA]

The course owner has not enabled manual mode
Specific modes

Learn with flashcards
Listening & SpellingSpelling: Type what you hear
multiple choiceMultiple choice mode
SpeakingAnswer with voice
Speaking & ListeningPractice pronunciation
TypingTyping only mode

Mikrobiologi og Smittevern - Leaderboard

0 users have completed this course. Be the first!

No users have played this course yet, be the first


Mikrobiologi og Smittevern - Details

Levels:

Questions:

98 questions
🇳🇴🇳🇴
Hva er forskjellen mellom Eukaryot og Prokaryot celle?
Prokaryot celle er en celle uten cellekjerne. DNA-et i en prokaryot celle befinnes seg fritt i cytoplasma. Eukaryot derimot kan være encellede og flercellede organismer. En eukaryot celle har en cellekjerne avgrenset av en membran. I en eukaryot celle befinner DNA-et i cellekjernen
Hva er fimbrier
Proteinstrukturer som fester bakterier til andre bakterieceller eller vertens vev
Hva er plasmid?
Små ringformede DNA-molekyler hos bakterien
Hva er forskjellen på oppbyggingen hos grampositive og gramnegative bakterier?
Grampositive har en tykk veggstruktur bestående av peptidoglykan. Gramnegative har en tynn veggstruktur bestående av lipoproteiner, lipopolysakkarider og litt peptidoglykan
Nevn noen forskjeller mellom grampositive og gramnegative bakterier?
Grampositive produserer ikke endotoksiner, eksotoksiner er systemisk virkende. Høy resistens mot uttørking og mekanisk skade. Mer følsom for pencillin. Gramnegative produserer endotoksin, eksotoksiner er lokalt virkende. Lav resistens mot uttørking og mekanisk skade. Mindre følsom for pencillin
Hva er en spore?
Bakterie går fra en aktiv form/vegetativ form til en inaktiv ikke-metaboliserende form under vanskelige forhold
Hva er mutasjon?
Tilfeldig feil som inntrer når kromosomet kopieres ved celledeling. Fører til forandring i DNA-molekylets basesekvens
Hva er rekombinasjon?
Prosess hvor DNA-molekyler fra to opprinnelig atskilte kilder bringes sammen i en enhet
Hva er transformasjon, transduksjon og konjugasjon?
Transformasjon: Bakterien plukker opp DNA som ligger i miljøet når en annen bakterie har gått i oppløsning. Transduksjon: Virus fører DNA fra en celle til en annen Konjugasjon: DNA føres fra en celle til en annen ved hjelp av pili
Hva kalles de ulike formeringsfasene?
"lag"-fasen, stasjonære fasen og desimeringsfasen
Hva er generasjonstid?
Tiden mellom hver celledeling, hvor cellemassen og celletall dobles.
Hva betyr adheranse?
Bakteriens evne til å feste seg til kroppen, eksempel slimhinner
Hva er et virus?
Partikler med arvestoffer, men uten eget apparat for metabolisme
Hva kan virus bestå av?
DNA/RNA, proteinkappe, kapsomerer, utløpere og matriks
Hvordan formerer virus seg?
1.Viruset trenger seg gjennom cellemembran. 2.Frigjør det sitt arvestoff, enten DNA eller RNA. 3.Arvestoffet blir så kopiert opp av cellen. . 4.De nye virusene frigjøres .
Hvordan formerer gjærsoppen?
Gjærsopp formerer seg ved at en utløper av en morcelle snøres av og utvikler seg til en dattercelle. Gjærsopp formerer seg alltid aseksuelt (formering der avkommet/ ny celle utvikles uten at det først har blitt dannet kjønnsceller).
Hvordan formes filamentære sopper?
Filamentære sopper kan både formere seg aseksuelt og seksuelt (formering der avkommet/nye cellene utvikles av kjønnscellene).
Hva er overflatiske og subkutane mykose?
Overflatiske mykose er infeksjon på kroppens overflate forårsaket av sopp. Subkutane mykose er infeksjon på dypere del av huden forårsaket av sopp
Hva er en parasitt?
Parasitter er eukaryote encellede eller flercellede dyr som lever på bekostning av en annen organisme.
Hva er de ulike formene for patogenese hos parasitter?
Invasjon og ødeleggelse av vertens vev-> Blødninger til følge Toksiske effekter av ekskreter(avfallsstoffer) og sekreter (utskillelsesstoffer med spesifikk funksjon, spytt) som påvirker vitale prosesser Forbruk av næringsstoffer som er viktig for verten Framkalling av allergier
Hva er protozo?
Type parasitt, encellede dyr
Hva er de ulike typene protozoer?
Amøber, flagellater, cilliater og sporozoer
Hva er helminter og hva heter de to gruppene?
Parasitiske marker, flatmark og rundmark
Hva er forskjellen på flatmark og rundmark?
Rundmark: Har separate kjønn, i motsetning til flatmark. Formerer seg som regel ikke i mennesket. Flatmark: Inndeles i ikter og bendelmark. Ikter: flate og bendelmark: båndaktig struktur. Ikter smittes både peroralt og penetrering av hud. Bendelmark kun peroralt
Hva er antropoder? Nevn noen eksempler
Artropoder er leddyr og deles inn i klassene: insekter (insecta) og flått og midd (arachnoidea)
Hva er prioner og hva heter formen den kan endres til?
Smittestoff som består kun av proteiner. Det er et membranbundet glykoprotein som produseres normalt i mange celler, mest i nervevev. Formen den kan endres til heter PrpSC
Nevn seks forutsetninger for infeksjoner som er knyttet til etablerte fastboende befolkningsgrupper
Befolkningstetthet, kontakt med dyr, hygiene, ernæring og fattigdom, kommunikasjon og økologiske inngrep
Hva er normalflora?
Mikrober som er en naturlig og vesentlig del av kroppen vår.
Hva er normalfloraens oppgaver?
-Aktiverer immunsystemet vårt -Hindrer patogene mikrober i å etablere seg i på hud og slimhinner - Bidra til fordøyelsen, -Produksjon av viktige stoffer -Inaktivering av giftige stoffer.
Hva slags funksjon har tykktarmbakteriene?
Bryte ned karbohydrater, ta vare på energioverskuddet som absorberes og enkelte lager signalstoffer som får fettcellene våre til å lagre mer fett og påvirke hjernens styring av matinntaket.
Hva er FTM(Fekal-Mikrobiota-Transplantasjon)?
Hvor man bruker avføring i behandlingen. Pasienten tilføres fersk, lagret eller dyrket avføring med gastroskop, munn- eller nesesonde eller via endetarmen med rektoskop eller klyster ved diare pga overvekst av bakterien clostridium difficile.
Hva er biofilm?
Organisk materiale som gjør at mikrober kan fanges opp og oppformere seg i store mengder, godt beskyttet mot vertens ulike forsvarssystemer.
Hva er en asymptomatisk latent infeksjon?
Symptomfri infeksjon hvor bakterien er i "hvilemodus" og kan aktiveres ved stimuli
Hva er funksjonen til barriereforsvaret?
Hindre patogene mikrober ved å nå organer der de kan utføre skade. Kroppen har også anatomiske og fysiologiske barrierer.
Hva er funksjonen til det medfødte, uspesifikke forsvaret?
Trer i gang når barriereforsvaret svikter uavhengig av hvilken mikrobe. Virker på samme måte uavhengig av type mikrobe. Hører til en akutt betennelsesreaksjon(inflammasjon)
Hva er funksjonen til antigen-spesifikt(adaptivt) immunforsvar?
Trer i gang når det øvre forsvaret svikter. Dette forsvaret må tilpasses spesifikke antigener på angripende mikrober.
Hva står SIR for?
S= følsomhet, I= moderat følsom og R=resistent. Hvordan kroppen håndterer legemiddelet.
Hva er PMK og hvilke bakterie får du det fra?
Diareinfeksjon, Clostridium Difficile
Hva skjer i kroppen hvis man har fremkalt HIV?
Humanimmunsviktvirus angriper kroppens immunforsvar ved at det infiserer og ødelegger CD4-cellene( viktig celle i immunforsvaret)
Hva er PrpSC og hva gjør den i kroppen?
Prionprotein er resistent mot protease og aggregeres i nerveceller som amyloide plakk. Som kan gi irreversibel skade i hjernevevet
Hvordan formerer Candida albicans
Formerer seg ved knoppsknyting
Hva heter mikroben som fremkaller lyme-borreliose og hva er deres vertsdyr?
Borrelia burgdorferi, fugler, gnagere og skogflått
Hva heter de tre ulike coronavirus og hvor rammer de?
ARDS(akutt lungesviktsyndrom), SARS( akutt luftveissyndrom) og MERS-COV(respirasjonssyndrom)
Nevn noen lover knyttet til smittevern?
Helsepersonelloven, smitteloven og loven om vern av smittsommesykdommer
Hva er basale smittevernsrutiner?
Rutiner som gelder ved arbeid med alle pasienter, uavhengig av mistenkt eller bekreftet diagnose eller antatt infeksjonsstatus. Basale rutiner skal både beskytte helsepersonellet mot smitte og forebygge smitte til og mellom pasienter
Hva omhandler personlig beskyttelsesutstyr?
Hansker, munnind og åndedrettsvern, visir og beskyttelsesfrakk
Hva har pasientplassering med smittvern?
Riktig plassering av pasienter kan hindre smitte og smitteoverføring mellom pasienter. Pasienter kan forurense omgivelsene sine
Hva er en trygg injeksjonspraksis?
Bruk av aseptisk teknikk og sterilt injeksjonsutstyr. Bruk av ny sprøyte for hver pasient, selv om spissen skiftes. Bruk av sterilt infusjonssett.
Hvordan beskytter vi oss mot stikkskader?
-Ikke sett beskyttelseshetter tilbake på brukte kanyler -Ikke fjern brukte kanyler fra sprøyter -Ikke bryt og bøy kanyler - Stikkende gjenstander kastet umiddelbart i kanylebokser -Kanylebokser lett tilgjengelig -Kanyleboksene skal være 3/4 full og forsegles før transport
Hva er forskjellen på permanent flora(normalflora) og midlertidig flora(transient flora)?
Permanent flora er hudens normalflora som beskytter huden mot patogene bakterier. Midlertidlig flora er ikke en del av normalflora, men er bakterier som vi møter på i miljøet vi befinner oss i
Hva er forutsetninger for god effekt av håndhygiene?
Fri for ringer,smykker, klokker, kunstige negler og neglelakk
Hvorfor skal man ikke ha lage negler eller neglelakk på helseinstitusjoner?
Lange negler, kunstige negler og neglelakk kan skjule skitt og danner grobunn for bakterier
Hva er eksempel på før og etter-situasjoner
Før er kontakt med pasient og legemiddelhåndtering. Etter er bruk av hansker og kontakt med kroppsvæsker
Hva innebærer i "My 5 Moments for Hand Hygiene"?
1.Før kontakt med pasient eller pasientens omgivelser 2.Før rene/aspetiske oppgaver 3. Etter risiko for kontakt med kroppsvæsker 4. Etter kontakt med pasient 5. Etter kontakt med pasientens omgivelser
Hva regnes som pasientsonen
Pasienten selv og alle overflater pasienten berører eller er i direkte kontakt med som seng, sengehest, nattbord osv
Når skal ikke-sterile hansker brukes?
-Direkte kontakt med blod eller kroppsvæsker -Kontakt med slimhinner og ikke-intakt hud -Kontakt med isolerende pasienter -Kontakt med utstyr som er synlig eller sannsynlig forurenset
Når brukes sterile hansker?
Brukes ved aseptiske prosedyrer for å beskytte pasienten mot overføring av smittestoffer. Unngå mikrobeoverføring til sterilt område, Eksempel: Kirurgiske inngrep og innleggelse av urinkateter
Hvorfor brukes munnbind?
Beskytte helsearbeidere mot smittestoff, beskytte pasient mot eksponering av smittestoff og for å hindre luftveissekret fra en hostende pasient til en annen
Hva er visir?
Beskyttelsesbriller
Hva er rengjøring?
Fjerning av forurensninger ved hjelp av mekanisk påvirkning kombinert med såpe og vann. Dreper ikke bakterier
Hva er desinfeksjon?
Prosess som fjerner eller uskadeliggjør de fleste mikroorganismer
Hva er sterillisering?
Ingen mikroorganismer eller sporer overlever.
Hva er høygradig desinfeksjon?
For utstyr som ikke tåler sterilisering. Kjemiske desinfeksjonsmidler som uskadeliggjør alle mikroorganismer unntatt høye nivåer av sporer
Hva betyr antiseptikk
Fjerne eller drepe mikroorganismer
Hva er dekontaminering?
Fjerning av smittestoff?
Hva er kritisk, semi-kritisk og ikke-kritisk utstyr?
Kritisk: Utstyr som kommer i direkte kontakt med blodbanen eller sterilt vev. Semi-kritisk: Utstyr som kommer i kontakt med slimhinnene i luftveiene, mage-tarm-kanalen og urinveiene.Bør også være sterilt. Ikke-kritisk utstyr: Utstyr som kommer i kontakt med hel hud. Skal være desinfisert eller rengjort avhengig av forurensingen
Hva er spyledekontaminator?
Bekkenspyler. Brukes til desinfeksjon av bekken, urinflasker og vaskefat osv
Hva slags potensielt smittefarlig avfall kan kastes sammes med restavfall?
Avfall som ikke er kraftig tilsølt med blod eller andre kroppsvæsker. Avfall som ikke er direkte forurenset med smittestoff fra isolert pasient og tomme urin og drensposer.
Hva slags avfall kastes ikke sammen med restavfall?
Avfall med dryppende kroppsvæske, sugekolber, dren og drensposer med kroppsvæsker, kroppsavfall(organer), laboratorieavfall, stikkende avfall og alt avfall fra luftsmitteisolat.
Hvordan vaskes privattøy?
Fraktes og oppbevares i lukket pose inntil det blir lagt i maskinen. Vaskes separat fra andres pasienters tøy. Bør tørkes i tørketrommel.
Hva er isolasjonsveilederen?
Beskrivelse av hvordan egne isoleringsregimer gjennomføres ved ulike former for smitte.
Hva er kohortisolering?
En kohort er en gruppe pasienter smittet/ mistenkt smittet med samme mikroorganisme. Kohortisolering vil si at en kohort isoleres sammen på en flermannsstue, en del av en sengepost eller hele sengeposten
Hva slags beskyttelsesutstyr trengs ved håndtering av pasient med luftsmitte i isolat?
Hansker, smittefrakk, åndredrettsvern og visir hvis det er fare for sprut av infeksiøst materiale
Nevn infeksjonsforebyggende tiltak ved innleggelse og stell av urinveiskateter?
Indikasjon->Behovet må være tilstede. Valg av katetertype. Valg av metode for å sette inn kateter-> RIK(Rent) eller SIK(sterilisert) + stell og vedlikehold av permanent kateter
Hva er aspirasjon?
Mageinnhold som havner i nedre luftveiene
Hva er nebulisator
Forstøverapparat koblet på respirator som brukes til medikamentinhalasjon.
Hva er forskjellen på SVK og PVK?
SVK(Sentralvenøse kanyler) settes for bedre oversikt over væskestatusen, og for å kunne bedre bruke intravenøse legemidler eller væsker. PVK(perifere venekanyler) settes inn i venen for å gi legemidler eller væske intravenøst.
Forskjellen mellom smalspektrede og bredspektrede antibiotika
Smalspektrede: Effekt mot et lite antall bakteriearter, liten resistensutvikling, rimiligere enn bred, mindre påvirkning på normalfloraen og mindre bivirkninger, som diare. Bredspektrede: Effekt mot større antall bakteriarter, lett resistensutvikling, økt risiko for diare og dyrere
Hva står HAI for?
Helsetjenesteassosierte infeksjoner
Hva er en prevelansundersøkelse?
Undersøkelse av antallet HAI i forhold til antall inneliggende pasienter på et bestemt tidspunkt
Hva er insidensregistrering?
Antallet nye tilfeller av HAI som oppstår i et gitt tidsrom
Hva er endemisk basisrate?
Normalforekomsten av en infeksjonstype
Hva står MRSA for?
Meticillinresistente gule stafylokokker
Hva er ESBL?
Stor gruppe enzymer som produseres av visse gramnegative tarmbakterier som bryter ned antibiotika av betalaktamtypen (penicilliner osv)
Hvorfor er VRE(Vankomycinresistente enterokokker) viktig å unngå på helseinstitusjoner?
Finnes normalt i tarmen hos mennesker og dyr. Har genetiske elementer i bakterien som koder for resistens og kan overføres fra en bakterie til en annen.
Hva er forskjellen på en obligat, opportunisk og fakultativ mikrobe?
Obligat mikrobe: Avhengig av oksygen for å vokse Fakultativ mikrobe: Kan vokse med og uten oksygen Opportunisk mikrobe: Er mikrober som er på grensen mellom apatogene og patogene. Kan angripe når immunforsvaret svikter.
Hva er horisontal genoverføring?
Mikrober som samler til seg arvestoff fra omgivelsene med iboende egenskaper for resistens. Kan hente direkte fra miljøet(transformasjon), virus har med seg resistensgener(transduksjon) eller at mikrober legger seg inntil hverandre og overfører arvestoff(konjugasjon)