SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

Natuurkunde overal begrippen

Uit de methode zijn er begrippen in elk hoofdstuk die heb ik in deze lijst opgenomen :)


🇳🇱
In Dutch
Created:
Natuurkunde overal begrippen


Public


0 / 5  (0 ratings)» To start learning, click login

1 / 25

[Front]


stroboscoop.
[Back]


Een lamp die met vaste tussenpozen zeer korte flitsen geeft

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes
CustomUse settings to weight dynamic modes

Manual Mode [BETA]

Select your own question and answer types
Specific modes

Learn with flashcards
Listening & SpellingSpelling: Type what you hear
multiple choiceMultiple choice mode
SpeakingAnswer with voice
Speaking & ListeningPractice pronunciation
TypingTyping only mode

Natuurkunde overal begrippen - Leaderboard

0 users have completed this course. Be the first!

No users have played this course yet, be the first


Natuurkunde overal begrippen - Details

Levels:

Questions:

313 questions
🇳🇱🇳🇱
Plaats
Grootheid die uitgedrukt wordt in meter (m)
Tijd
Grootheid die uitgedrukt wordt in seconde (s)
Verplaatsing
Het verschil tussen een beginplaats en een eindplaats, uitgedrukt in meter (m) en aangegeven als Δx
Meetlint
Instrument om de plaats te meten
Liniaal
Instrument om de plaats te meten
Stopwatch
Instrument om de tijd te meten
Stroboscoop
Een lamp die met vaste tussenpozen zeer korte flitsen geeft
Videometing
Een serie foto’s die met vaste tussenpozen zijn gemaakt
Gemiddelde snelheid
Totale afstand die je in een bepaalde tijd aflegt
Momentane snelheid
De snelheid op één tijdstip
Steilheid
Hoe steil een grafiek omhoog of omlaag loopt
Helling
Hoe steil een grafiek omhoog of omlaag loopt
Eenparige beweging
Een beweging met constante snelheid
Eenparige rechtlijnige beweging
Een beweging met constante snelheid langs een rechte lijn
Versnelling
De mate waarin de snelheid per seconde toeneemt
Eenparig versnelde beweging
Een beweging waarbij de snelheidstoename elke seconde even groot is, met een stijgende rechte lijn als grafiek in het (v,t)- diagram
Stroboscoop.
Een lamp die met vaste tussenpozen zeer korte flitsen geeft
Eenparige rechtlijnige beweging
Een beweging met constante snelheid langs een rechte lijn
Vrije val
Een eenparig versnelde beweging, waarbij het voorwerp alleen de zwaartekracht en geen tegenwerkende kracht ondervindt
Meetlint
Instrument om de plaats te meten
T
T
Stopwatch.
Instrument om de tijd te meten
Verplaatsing.
Het verschil tussen een beginplaats en een eindplaats, uitgedrukt in meter (m) en aangegeven als Δx
Liniaal.
Instrument om de plaats te meten
Tijd.
Grootheid die uitgedrukt wordt in seconde (s)
Momentane snelheid.
De snelheid op één tijdstip
Plaats.
Grootheid die uitgedrukt wordt in meter (m)
Eenparige beweging,
Een beweging met constante snelheid
Steilheid.
Hoe steil een grafiek omhoog of omlaag loopt
Gemiddelde snelheid.
Totale afstand die je in een bepaalde tijd aflegt
Videometing.
Een serie foto’s die met vaste tussenpozen zijn gemaakt
Helling.
Hoe steil een grafiek omhoog of omlaag loopt
Versnelling
De mate waarin de snelheid per seconde toeneemt
T
T
Eenparig versnelde beweging
Een beweging waarbij de snelheidstoename elke seconde even groot is, met een stijgende rechte lijn als grafiek in het (v,t)- diagram
Valbeweging
Een versnelde beweging naar beneden
Valversnelling
De versnelling die een voorwerp ondervindt in vrije val
Eenparig vertraagde beweging
Een beweging waarbij de snelheid gelijkmatig afneemt, met een dalende rechte lijn als grafiek in het (v,t)-diagram
Worp omhoog
De beweging is direct na het loslaten een eenparig vertraagde beweging
T
T
Grootheid
Een eigenschap die je kunt meten
Eenheid
Maat waarin een grootheid uitgedrukt kan worden
Basisgrootheden
Zeven grootheden waarvoor internationale afspraken over de bijbehorende eenheid zijn gemaakt
Grondeenheden
Zeven eenheden waarin de basisgrootheden zijn uitgedrukt, internationaal vastgelegd
SI
Système International d’Unités waarin de zeven basisgrootheden met bijbehorende grondeenheden vastgelegd zijn
Afgeleide grootheid
Grootheid die afgeleid is van basisgrootheden
Afgeleide eenheden
Eenheid die afgeleid is van grondeenheden
Elektrische kracht
Kracht tussen twee geladen voorwerpen; kan aantrekkend of afstotend zijn
Afstotend
Twee ladingen van dezelfde soort stoten elkaar af
Aantrekkend
Twee tegengestelde ladingen trekken elkaar aan
Elektrisch neutraal
Er zit evenveel positieve als negatieve lading in
Kern
Het binnenste van een atoom, bestaande uit neutrale deeltjes en positief geladen deeltjes
Neutron
Neutraal deeltje in de kern van een atoom
Proton
Positief geladen deeltje in de kern van een atoom
Elektron
Negatief geladen deeltje dat om de kern van een atoom beweegt
Elementair ladingsquantum
De elektrische lading van een proton (+) of een elektron (-)
Ion
Een atoom met één of meer elektronen te veel of te weinig
Elektrische stroom
De verplaatsing van lading
Stroomsterkte
De hoeveelheid lading die per seconde door een geleider stroomt
Geleider
Stof die de elektrische stroom geleidt; waar de lading door heen kan bewegen
Isolator
Stof waar de elektrische stroom niet of moeilijk doorheen kan
Vrij elektron
Elektronen die in bepaalde materialen los van de kern van het atoom kunnen bewegen; ook wel geleidingselektronen genoemd
Accu
Een spanningsbron die zorgt voor stroomvoorziening
T
T
Spanningsbron
Onderdeel van een stroomkring die de energie levert en zorgt dat er door de stroomkring een stroom kan gaan
Batterij
Voorwerp waarin elektrische energie opgeslagen kan worden
Component
Onderdeel van een schakeling; kun je weergeven met een symbool
Spanning
De energie die de spanningsbron aan iedere coulomb lading meegeeft
Serie
In een serieschakeling zitten de componenten achter elkaar in dezelfde stroomkring
Parallel
In een parallelschakeling zitten de componenten naast elkaar, ieder in een eigen stroomkring
Stroommeter
Instrument om de stroomsterkte te meten; ook wel ampèremeter genoemd
Spanningsmeter
Instrument om de spanning te meten; ook wel voltmeter genoemd
Geleidbaarheid
Mate waarin een materiaal de stroom geleidt; stroomsterkte die door een apparaat loopt als er 1 volt spanning over dat apparaat staat
T
T
Weerstand
Geeft aan hoe moeilijk de lading door een geleider stroomt
Ohmse weerstand
Weerstand waarbij geldt dat U en I recht evenredig zijn en de weerstand constant is
Soortelijke weerstand
Stofeigenschap die geeft hoe groot de weerstand is van een stof per meter lengte en per m^2 (dwars)oppervlakte
Niet-ohmse weerstand
Geleider (of materiaal) waarvan de weerstand afhangt van een bepaalde eigenschap
PTC-weerstand
Temperatuurgevoelige weerstand; bij hogere temperatuur is de weerstand groter
LDR
Lichtgevoelige weerstand; bij meer licht is de weerstand kleiner
NTC-weerstand
Temperatuurgevoelige weerstand; bij hogere temperatuur is de weerstand kleiner
Diode
Weerstand die de stroom slechts in één richting doorlaat
Led
Diode die licht geeft als er stroom doorheen gaat
T
T
Spanningsdeling
Wanneer een bron energie geeft aan een lading en deze energie in delen wordt afgestaan
Totale weerstand
De weerstand van de gehele stroomkring; ook wel vervangingsweerstand genoemd
Stroomdeling
De lading die door de spanningsbron gaat, splitst zich in delen
Totale geleidbaarheid
De geleidbaarheid in de gehele stroomkring; deze wordt groter als er meer wegen van de pluspool naar de minpool zijn
T
T
Stroomwet van Kirchhoff
De totale stroomsterkte naar het knooppunt toe is gelijk aan de totale stroomsterkte van het knooppunt af
Spanningswet van Kirchhoff
De totale spanning over een gesloten kring is nul
Kilowattuurmeter (kW-hmeter)
Apparaat wat de gebruikte hoeveelheid elektrische energie kan meten
Zekering
Een beveiliging die ervoor zorgt dat de stroom wordt uitgeschakeld als de stroomsterkte in een groep of apparaat (door kortsluiting of overbelasting) groter is dan een bepaalde waarde
Overbelasting
Wanneer er te veel apparaten tegelijkertijd aangesloten zijn en er zo'n grote stroom loopt dat er brand kan ontstaan
Kortsluiting
Wanneer er een vrijwel weerstandsloze verbinding tussen de polen van de spanningsbron is en er zo'n grote stroom door de draden loopt dat er brand kan ontstaan
Aardlekschakelaar
Een beveiliging in de meterkast die de stroom die het huis via de hoofdkabel in gaat, vergelijkt met de stroom die het huis via de hoofdkabel verlaat; bij een te groot verschil wordt de stroom uitgeschakeld
Spanningzoeker
Een kleine schroevendraaier met een lampje erin die je kunt gebruiken om te kijken of ergens spanning over staat
T
T
Vermogen
Hoeveelheid energie die een apparaat per seconde verbruikt
Kilowattuur
Eenheid die aangeeft hoeveel energie in een bepaalde tijd wordt omgezet; één kWh is de energie die een apparaat met een vermogen van 1 kW (= 1000 W) omzet in één uur (3600 s)