SEARCH
Notice

You are in browse mode. You must login to use MEMORY

course: russian for vietnamese (tiếng nga cho người việt a1, a2, b1)

List of chapters

cuối mỗi bài học đều có một level mình tạo là từ mới nên học nó trước khi làm các level khác nếu không muốn bị nổ banh cái đầu