SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

Basico-Hanzi-Pinyin

现在几点


🇨🇳
In Chinese
Created:


Public
Created by:
Gerardo R


0 / 5  (0 ratings)» To start learning, click login

1 / 25

[Front]


[Back]Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes
CustomUse settings to weight dynamic modes

Manual Mode [BETA]

The course owner has not enabled manual mode
Specific modes

Learn with flashcards
Complete the sentence
multiple choiceMultiple choice mode
SpeakingAnswer with voice
TypingTyping only mode

Basico-Hanzi-Pinyin - Leaderboard

0 users have completed this course. Be the first!

No users have played this course yet, be the first


Basico-Hanzi-Pinyin - Details

Levels:

Questions:

196 questions
🇨🇳🇨🇳
Hǎo
Ma
Hěn
你们
Nǐmen
他们
Tāmen
我们
Wǒmen
Dōu
Lái
爸爸
Bàba
妈妈
Māma
Zǎo
身体
Shēntǐ
谢谢
Xièxie
再见
Zàijiàn
老师
Lǎoshī
Nín
Èr
Sān
Liù
Jiǔ
Shí
Líng
Hào
今天
Jīntiān
工作
Gōngzuò
Máng
Ne
Tài
Lèi
哥哥
Gēge
姐姐
Jiějie
弟弟
Dìdi
妹妹
Mèimei
Yuè
明天
Míngtiān
今年
Jīnnián
Nián
明年
Míngnián
Jiào
认识
Rènshí
高兴
Gāoxìng
贵姓
Guìxìng
Xìng
什么
Shénme
名字
Míngzi
Shì
学生
Xuésheng
Zhè
Rén
大夫
Dàifu
留学生
Liúxuéshēng
朋友
Péngyou
Shéi
介绍
Jièshào
一下儿
Yīxià´r
哪儿
Nǎ'er
Zài
Jiā
De
Qǐng
Jìn
商店
Shāngdiàn
Kàn
Tīng
休息
Xiūxi
大学
Dàxué
宿舍
Sùshè
教师
Jiàoshī
网吧
Wǎngbā
超市
Chāoshì
Huí
星期
Xīngqī
昨天
Zuótiān
晚上
Wǎnshàng
Zuò
生日
Shēngrì
上午
Shàngwǔ
上网
Shàngwǎng
电视
Diànshì
星期天
Xīngqítiān
星期日
Xīngqírì
Shū
音乐
Yīnyuè
Xiě