SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

5 LILA straling UV


🇳🇱
In Dutch
Created:


Public


0 / 5  (0 ratings)» To start learning, click login

1 / 25

[Front]


Wat is straling?
[Back]


- het uitzenden van energie als golven (elektromagnetische straling) of als deeltjes (deeltjesstraling) - energieoverdracht zonder dat er sprake is van direct contact

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Popular in this course

Learn with flashcards

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes
CustomUse settings to weight dynamic modes

Manual Mode [BETA]

The course owner has not enabled manual mode
Other available modes

multiple choiceMultiple choice mode
SpeakingAnswer with voice
TypingTyping only mode

5 LILA straling UV - Leaderboard

1 user has completed this course

No users have played this course yet, be the first

You may also like

5 LILA straling UV - Details

Levels:

Questions:

25 questions
🇳🇱🇳🇱
Wat is straling?
- het uitzenden van energie als golven (elektromagnetische straling) of als deeltjes (deeltjesstraling) - energieoverdracht zonder dat er sprake is van direct contact
Welke soorten elektromagnetische straling heb je?
- radiostraling - microgolfstraling - warmtestraling (IR) - lichtstraling - laserstraling - Ultraviolette straling (UV) - röntgenstraling - gammastraling
Welke soorten deeltjesstraling heb je?
- Alfastraling - Bètastraling - Deltastraling - Neutronenstraling
Wat is ioniserende en niet-ioniserende straling?
- niet ioniserende straling: warmte, zichtbaar licht, microgolven, radiogolven - ioniserende straling: röntgenstraling, gammastraling - ionisatie - elektronen raken verwijderd uit atomen of moleculen, waardoor elektrisch geladen deeltjes(ionen) achterblijven. hierdoor treden chemische veranderingen op in bestraalde moleculen (gevaarlijk voor organismen)
Wat is elektromagnetische straling?
- de voortplanting door de ruimte van elektrische en magnetische oscillaties (trillingen) - licht is een vorm van elektromagnetische straling - alle soorten elektromagnetische straling hebben in het vacuüm een snelheid gelijk aan de lichtsnelheid - c= 299.792.458 m/s = 3 x 10^8 m/s - de maximale amplitudes van de elektrische (E,rood) en magnetische (M,blauw) velden staan loodrecht op elkaar terwijl de golf zich loodrecht op beide richtingen voortplant
Waardoor wordt straling veroorzaakt?
- golflengte = afstand - frequentie - snelheid
Wat is golflengte en amplitude?
De golflengte - symbool: labda - de lengte van een golf (de afstand tussen twee opeenvolgende punten met dezelfde fase, zoals de toppen van een sinusvormige golf) De amplitude (in meters): - is de grootte van een trilling - de waarde vanaf de nul tot aan de maximale uitslag of sterkte van die golf
Wat is Frequentie?
- hoe vaak iets in een bepaalde tijd gebeurt - het omgekeerde van tijd - het symbool F/f - Hertz = het aantal gebeurtenissen per seconde - een golf met een frequentie van 200 Hertz herhaalt zichzelf 200 keer per seconde
Wat is de relatie tussen golflengte en frequentie?
- Hoe langer/groter de golflengte hoe kleiner de frequentie - Hoe korter/kleiner de golflengte hoe groter de frequentie - Hoe korter een golflengte is hoe meer energie de desbetreffende straal bevat
Wat is energie?
Energie is afhankelijk van frequentie en de amplitude: - de frequentie wordt groter, de energie neemt evenredig toe - er verandert dan de golflengte - de effecten op het lichaam zijn ook anders - een grotere amplitude = de uitslag wordt groter - de frequentie blijft hetzelfde - de effecten op het lichaam worden niet anders, maar heviger - de intensiteit wordt groter
Wat doet IR straling?
- warmte aan het lichaam af - een grotere intensiteit = verbranding in het lichaam - een grotere frequentie geeft geen IR-stralen meer
Wat is reflectie?
- reflectie = de hoek van inval van de stralen is gelijk aan de hoek van terugkaatsing - spiegelende reflectie - diffuse reflectie
Wat is verstrooiing?
- de straling gaan in alle richtingen - er treedt verspreiding van de stralen op - gebeurt vaak in weefsel, waarin grote moleculen aanwezig zijn
Wat is absorptie?
- stralen worden door het weefsel opgenomen en omgezet in andere vormen van energie - bijvoorbeeld warmte of chemische energie
Wat bedoelen we met absorptie en indringdiepte?
- opname van stralingsenergie voor het verkrijgen van het therapeutisch effect - als de reflectie minimaal is, is de absorptie en dus het effect maximaal (en andersom) - bij absorptie wordt stralingsenergie in een andere energievorm omgezet - om een ander effect in de huid te krijgen moet de golflengte verandert worden - de intensiteit van de bestraling wordt veranderd bij deze frequentie dan wordt het effect groter - bij IR wordt de stralingsenergie in warmte omgezet - bij UV wordt de stralingsenergie in chemische energie omgezet, vit.D/pigment - het absorptievermogen van de huid voor IR, zichtbaar licht en UV is zeer groot, waardoor deze straling niet diep kan doordringen
Wat is bestralingssterkte?
- = bestralingsintensiteit - = energiedichtheid - bestralingsenergie die per tijdseenheid en per oppervlakte eenheid op de huid balt - IR-lampen, UV-lampen, lasers
Wat is veldbreedte?
- de meeste lampen produceren een divergerende stralingsbundel - de stralingsintensiteit is in het centrum van de bundel het grootst, naar de rand toe neemt deze af - de veldbreedte is de afstand van 2xd - de relatieve veldbreedte is de afstand d gedeeld door de afstand r - veldbreedte is de afstand tussen de punten aan weerszijde van de as van de bundel, waar de intensiteit nog de helft is van die in het centrum
Wat is de absorptie veiligheid?
- 8 watt voor het gehele lichaam - 0,1 watt per kg lichaamsgewicht
Wat is zonlicht?
- zichtbaar en onzichtbare zonnestralen - regenboog: van paars met een korte golflengte tot rood met een lange golflengte - het infrarood heeft een golflengte die groter is dan die van rood en is niet zichtbaar, maar voelen we als warmte wanneer we in het zonlicht staan - ultraviolet heeft een golflengte kleiner dan paars en is niet zichtbaar en voelbaar maar is gevaarlijk voor de mens als we er te lang aan blootgesteld worden
Wat kan er gebeuren als de moleculen/atomen uiteenslaan?
- de toegevoerde energie kan te groot zijn, dat de elektron zich afsplitst - foto-ionisatie: ontstaan ionen, elektrisch geladen deeltjes - foto-radicaal: een molecuul van een stof in ongeladen brokstukken geslagen wordt - beide toxisch voor het weefsel - niet bekend welk molecuul uiteengeslagen wordt en welke soorten ionen er ontstaan
Tot welke fotochemische processen geeft de absorptie van UV aanleiding tot?
- pigmentatie - vitamine D vorming - ozonvorming - oxydatieprocessen
Wat doet de huid als bescherming tegen de zon?
- erytheemvorming als waarschuwing - activiteit van melanocyten wordt groter, hogere productie van de stof melanine - meer celdelingen keratinocyten > dikkere hoornlaag > verandering in absorptie, reflectie en verstrooiing - dna-schade kan door de cel hersteld worden
Welke kunstmatige UV-bronnen zijn er?
- gasontladingsbuizen - lage kwikdruklamp - hoge kwikdruklamp
Wat is een lage kwikdruklamp?
- hoofdzakelijk UVC - sterk bacteriostatisch - huidtherapie = fluoriscentielamp
Wat is een hoge kwikdruklamp?
- voor contactbehandeling - voor wondbehandeling