SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

Musklene


🇳🇴
In Norwegian
Created:


Public
Created by:
Henriette Bergo


0 / 5  (0 ratings)» To start learning, click login

1 / 25

[Front]


Hva heter de tre hovedtypene muskulatur?
[Back]


Skjelettmuskulatur, glatt muskulatur og hjertemuskulatur

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes
CustomUse settings to weight dynamic modes

Manual Mode [BETA]

The course owner has not enabled manual mode
Specific modes

Learn with flashcards
Listening & SpellingSpelling: Type what you hear
multiple choiceMultiple choice mode
SpeakingAnswer with voice
Speaking & ListeningPractice pronunciation
TypingTyping only mode

Musklene - Leaderboard

0 users have completed this course. Be the first!

No users have played this course yet, be the first


Musklene - Details

Levels:

Questions:

27 questions
🇳🇴🇳🇴
Hva heter de tre hovedtypene muskulatur?
Skjelettmuskulatur, glatt muskulatur og hjertemuskulatur
Hva er musklenes funksjoner?
Gi bevegelse, kontroll av kroppsstilling, støtte og beskytte indre organer, kontrollere kroppsåpninger, peristaltikk, regulering av blodstrøm, bidra til jevn kroppstemperatur og ventilasjon
Hva kjennetegner en skjelettmuskel?
Inneholder muskelfibrer som hver er omgitt av en bindevevshinne som inneholder nerver og blodårer. Muskelfibrene er ordnet i muskelfiberbunter. Hele muskelen er omgitt av en bindvevshinne som i hver ende av muskelen går over i en sene som er festet til skjelettet
Hva kjennetegner skjelettmuskelcellenes oppbygging?
De har flere kjerner og inneholder proteinene aktin og myosin
Hva skjer ved muskelkontraksjon?
Muskelene forkortes ved at aktin og myosin forskyves i forhold til hverandre
Hva er en motorisk enhet?
En motorisk nervecelle og de muskelfibrene de innerverer
Hva er forskjellen mellom en agonist og en antagonist muskel?
Agonist muskel er en muskel eller en muskelgruppe som virker i en bestemt retning. En antagonist muskel har motsatt virkning av en agonist muskel.
Hva betyr fleksjon?
Låret føres framover vekk fra horisontalplanet
Hva betyr ekstensjon?
Når underekstremiteten rettes utetter en fleksjon
Hva betyr abduksjon?
Låret føres ut til siden vekk fra saggitalplanet
Hva betyr adduksjon?
Bevegelse av underekstremiteten tilbake til saggitalplanet etter en abduksjon
Hva betyr saggitalplanet?
Et plan som går horisontalt gjennom en oppreist kropp og deler kroppen i en øvre og en nedre del
Hva skjer i muskelen/musklene ved konsentrisk arbeid?
Muskelen/musklene kontraherer og muskelens lengde forkortes
Hva skjer i muskelen/musklene ved eksentrisk arbeid?
Muskelen/musklene kontraherer og muskelens lengdeø øker
Hva skjer i muskelen/musklene ved isomentrisk arbeid?
Muskelen/musklene kontraherer, men muskelens lengde endres ikke
Hva betyr summasjon?
Økt muskelkraft grunnet økt frekvens av aksjonspotensialer
Hva er myofibriller?
Myofibriller er de trådformete, sammentrekkbare fibrene i skjelettmusklene, bygget opp av proteinene aktin og myosin
Hva er en sarkomer?
Minste enheten i en myofibril og kan skape selvstendig kontraksjon
Hva skjer i sarkomerene ved muskelkontraksjon? Forklar trinnvis
Myosin er klar til å bevege seg->ATP binder seg til myosinhodet og kobles dermed løs fra aktin->Energi frigjøres->Myosin endres til høyenergi-form og beveges langs aktin->Fosfat løsnes fra myosin->Myosin tilbake til utgangsform og drar aktin i samme retning->ADP løsnes fra myosin og er klar for kobling av en ny fosfatgruppe.
Hva er forholdet mellom tropomyosin og troponin?
Tropomyosin er et protein som slynger seg rundt aktin som hindrer at myosin binder seg til aktin når muskelen hviler. Troponin er proteinkompleks som er festet mellom tropomyosin og aktin. Troponin kan trekke tropomyosintråden bort fra bindingsstedet for myosin
Hvordan kan troponin trekke tropomyosintråden bort fra bindingsstedet for myosin?
Årsaken til dette er at troponin endrer sin form i kontakt med Ca2+ som frisettes i muskelen når den stimuleres av en nerve. Hvis Ca2+ er tilstede i muskelcellen vil troponin frigjøre aktin/bindingsstedet for aktin ved å trekke tropomyosintråden som gjør at myosin kan bindes seg til aktin og skape bevegelse som krever ATP.
Hva skjer i postsynaptisk membran til hver myofibrilli ved en nevromuskulær synapse?
I den postsynaptiske membranen åpnes Na+-kanaler ved stimulering fra transmitteren,acetylkolin. Na+ strømmer via T-rør og innsiden depolariseres som når til hver enkelt myofibrilli. Dette fører til at Ca2+ frigjørs fra SR(sarkoplasmatisk retikulum) som påvirker troponin og myosins bindingsstedet blir åpent. Myosin beveger seg langs aktin og forkorter muskelens lengde. Ved avslutning av muskelkontraksjonen= SR absorberer Ca2+
Hva er volarfleksjon i hånden?
Bevegelse av hånden mot håndflaten
Hva er dorsalfleksjon i hånden?
Bevegelse mot håndryggen
Hva er supinasjon?
Vridning slik at tomlene peker utover
Hva er pronasjon?
Vridning slik at tomlene peker innover