SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

Operatori, izrazi, varijable


🇭🇷
In Croatian
Created:


Public
Created by:
Kristian Kasalo


5 / 5  (1 ratings)» To start learning, click login

1 / 25

[Front]


Što predstavlja sljedeći aritmetički operator " -x "? (znak - ispred operanda) Primjer: -9
[Back]


Operator " -x " označava promjenu predznaka Rezultat: -9

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Popular in this course

Learn with flashcards
multiple choiceMultiple choice mode
TypingTyping only mode

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes
CustomUse settings to weight dynamic modes

Manual Mode [BETA]

Select your own question and answer types
Other available modes

Listening & SpellingSpelling: Type what you hear
SpeakingAnswer with voice
Speaking & ListeningPractice pronunciation

Operatori, izrazi, varijable - Leaderboard

53 users have completed this course

XPStreak
1
Matea Dražin
Matea Dražin6.4k0
2
Ems
Ems5.3k19
3
Lucija Divoje
Lucija Divoje4.2k0
4
Carla Bajic
Carla Bajic4k1
5
Mate Lušić
Mate Lušić3.7k0
6
Marija Golemac 3u07
Marija Golemac 3u073.1k0
7
Daria Bagaric
Daria Bagaric3k0
8
Ela Graovac
Ela Graovac1.9k1
9
Ivan Deni Čotić
Ivan Deni Čotić1.8k1
10
Marta Kokić 2801
Marta Kokić 28011k0
11
Ivona Ercegovac
Ivona Ercegovac8510
12
Antonio Bilušić
Antonio Bilušić8170
13
Ante Cikojević
Ante Cikojević6820
14
Mate Bukovac
Mate Bukovac2210
15
FranoBegić
FranoBegić2020
16
Petra Čarić
Petra Čarić1180
17
andrea eberhart
andrea eberhart570


Operatori, izrazi, varijable - Details

Levels:

Questions:

131 questions
🇭🇷🇭🇷
Što predstavlja sljedeći aritmetički operator " x // y "? (znak // između dva operanda) Primjer: 35 // 10
Operator " x //y " označava operaciju cijelobrojnog dijeljenja Rezultat: 3
Operandi u aritmetičkim izrazima mogu biti ...
Cijeli brojevi i brojevi s pomičnom točkom
Koji aritmetički izrazi postoje u Pythonu?
Promjena predznaka, zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje, cjelobrojno dijeljenje, ostatak pri dijeljenju i potenciranje
Varijabla mora biti ime odabrano u skladu s ...
Pravilima oblikovanja imena u Pythonu
Što određuje deklaracija?
Deklaracija određuje ime i tip varijable. Nepotrebna je u Pythonu!
Što je inicijalizacija?
Inicijalizacija varijable je prvo pridruživanje vrijednosti varijabli.
Kako funkcionira deklaracija?
Deklaracija (ili inicijalizacija kod programskih jezika koji ne zahtijevaju deklaraciju) rezervira memorijski prostor, tj. pridružuje memorijsku lokaciju varijabli. Međutim, vrijednost varijable je definirana tek kod pridruživanja vrijednosti toj varijabli.
Varijabli se mogu pridruživati ...
Različite vrijednosti tijekom izvršavanja programa
Što su konstante?
Konstante (eng. constant) su posebne vrste varijabli kojima se vrijednost pridruži samo jednom tijekom cijelog izvršavanja programa, tj. to su varijable s konstantnom vrijednošću.
Kako funkcionira operacija povećavanja vrijednosti varijabli?
Naredba br=br+1 se koristi za povećavanje (eng. increment) vrijednosti varijable za 1. Prvo se izračuna vrijednost izraza na desnoj strani operatora pridruživanja, pa se ta vrijednost pridruži varijabli koja se nalazi na lijevoj strani operatora pridruživanja (simbolički prikazano na slici znakom strelice).
Kako funkcionira pridruživanje varijable drugoj varijabli?
Varijabli se može pridružiti kao vrijednost druga varijabla ili izraz kao što je prikazano na slici.
Kako funkcionira promjena vrijednosti varijable?
Stvoren je novi objekt s kojim se povezuje varijabla k i koji ne utječe na varijablu br (ona i dalje pokazuje na isti objekt). Varijabla k može pokazivati na objekt drugačijeg tipa (tip je svojstvo objekta).
Kako funkcionira oslobađanje memorijske lokacije za ponovnu upotrebu?
Ako nijedna varijabla nije povezana s memorijskom lokacijom u koju je pohranjena originalna vrijednost, onda se ta memorijska lokacija oslobađa za ponovnu uporabu. Napominjemo da se podatak zapisan u toj oslobođenoj memorijskoj lokaciji ne briše, već se samo briše veza između varijable i te memorijske lokacije, pa se te vrijednosti smatraju „smećem“.
Kako funkcionira sakupljanje smeća u Pythonu?
Tijekom izvršavanja naredbi, u memoriji se može naći dosta „smeća“ koje zauzima memorijske resurse koji su nužni za pohranu vrijednosti novih varijabli. Python vodi računa o tome da oslobodi memorijske lokacije od nakupljenoga „smeća“, pa se taj postupak naziva sakupljanje smeća (eng. garbage collection).
Kada koristimo ulančano pridruživanje?
Ulančano pridruživanje se koristi kada većem broju različitih varijabli želimo pridružiti istu vrijednost. a = b = c = d = 5
Kako funkcionira višestruko pridruživanje?
Naredba višestrukog pridruživanja ima sljedeći oblik: a, b, c, d = 1, 2, 3, 4 Jedini zahtjev za realizacijom višestrukog pridruživanja je da s desne strane znaka jednakosti ima onoliko izraza koliko s lijeve strane ima varijabli.
Koji su to složeni operatori pridruživanja?
Složeni operatori pridruživanja su: +=, -=, *=, /=, %=, //=, **=
Kako izgleda oćeniti oblik složenih operatora pridruživanja?
Izraz_1 op= izraz_2 gdje je op jedna od operacija +, -, *, /, %
Logički izraz ne mora uvijek ...
Sadržavati logičke operatore
Svaki logički izraz ima svoju tablicu istinitosti u kojoj se prikazuje ...
Vrijednost koju će rezultat logičkog izraza imati za određene vrijednosti operanada
Kako djeluje logički operator NE?
Logički operator NE samo invertira istinosnu vrijednost operanda nad kojim djeluje
Relacijski izrazi rezultiraju ...
Logičkom vrijednosti True ili False
Relacijski operatori se dijele na ...
Standardne ili “uređajne” relacijske operatore relacijske operatore jednakosti
Što predstavlja sljedeći relacijski operator " x == y " (znak == između dva operanda) Primjer: 12 == 12
Operator " == " provjerava jednakost dva operanda Rezultat: True (istina)
Što predstavlja sljedeći relacijski operator " x != y " (znak != između dva operanda) Primjer: 12 != 12
Operator " != " provjerava jesu li dva operanda različita Rezultat: False (laž)
Što predstavlja sljedeći relacijski operator " x < y " (znak < između dva operanda) Primjer: 12 < 20
Operator " < " provjerava je li operand x manji od operanda y Rezultat: True (istina)
Što predstavlja sljedeći relacijski operator " x > y " (znak > između dva operanda) Primjer: 'Ana' > 'Branka'
Operator " > " provjerava je li operand x veća od operanda y Rezultat: False (laž)
Što predstavlja sljedeći relacijski operator " x <= y " (znak <= između dva operanda) Primjer: 12 <= 20
Operator " <= " provjerava je li operand x manji ili jednak operandu y Rezultat: True (istina)
Što predstavlja sljedeći relacijski operator " x >= y " (znak >= između dva operanda) Primjer: 'B' >= 'G'
Operator " >= " provjerava je li operand x veći ili jednak operandu y Rezultat: Flase(laž)
Relacijski operatori se mogu primijeniti na ...
Bilo koji skup vrijednosti koji ima redoslijed. Primjer: brojevi (uređaj na skupu realnih brojeva)
Stringovi se uspoređuju prema ...
Leksikografskom uređaju - Unicode (ASCII) vrijednosti
Što se može dobiti zamjenom relacijskog operatora nekim drugim u nekom sudu i kako nazivamo te operatore?
Može se dobiti negacija tog suda, a takve operatore nazivamo suprotni operatori.
Relacijski izrazi mogu biti ...
Jednostavni i složeni
Kako se stringovi mogu promatrati?
Kao niz znakova koji u tom stringu imaju svoje mjesto
Što predstavlja sljedeći operator za stringove " str1 + str2 " ? (znak + između dva stringa) Primjer: "Ana"+"Anic"
Operator " str1 + str2 " označava operaciju nadovezivanja Rezultat: "AnaAnic"
Što predstavlja sljedeći operator za stringove " str1 in str2 " ? (operator in između dva stringa) Primjer: "Ana" in "Anic"
Operator " str1 in str2 " provjerava je li prvi string sadržan u drugom stringu Rezultat: Flase (laž)
Što predstavlja sljedeći operator za stringove " str1 not in str2 " ? (operator not in između dva stringa) Primjer: "Ana" not in "Anic"
Operator " str1 not in str2 " provjera nije li prvi string sadržan u drugom stringu Rezultat: True (istina)
Koji zakon vrijedi za operator uvišestručenja?
Za operator uvišestručenja vrijedi zakon komutativnosti. tj. str1 * x = x * str1.
Što je preopterećenje operatora (engl. operator overloading) ?
S obzirom da možemo koristiti samo ograničeni broj simbola, neki od simbola se koriste za različite svrhe kod različitih tipova podataka, ta pojava se naziva preopterećenje operatora.
Infiksna notacija je ...
Način na koji uobičajeno zapisujemo izraze, s operatorima između njihovih operanada
Koja notacija je korištena u sljedećem izrazu 2+3 ?
Izraz 2 + 3 je infiksna notacija jer se operator + nalazi između operanada 2 i 3
Koja notacija je korištena u sljedećem izrazu +2 3?
Korištena je prefiksna notacija. Kod prefiksne notacije operatori se pišu ispred operanada.
Čime je definiran redoslijed operacija?
Redoslijed operacija je definiran strukturom prefiksne notacije i može lako biti odlučen.
Svaki programski jezik ima svoja pravila za ...
Redoslijed izvršavanja operatora koji se nazivaju jednim imenom prioritet operatora
U logičkoj algebri, postoje izrazi koji su aritmetički ...
Ekvivalentni prikazani u različitim oblicima