SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

level: Level 1

Questions and Answers List

level questions: Level 1

QuestionAnswer
LoàiSpecies /ˈspiːʃiːz/
GiốngGenus /ˈʤiːnəs/
HọFamily /ˈfæmʌliː/
BộOdor /ˈoʊdər/
LớpClass /klæs/
Phân loại họcTaxonomy
Đồi mồiHawksbill Sea Turtle
Rùa xanhGreen Sea Turtle
Rùa đầu toLoggerhead /lɔːgərˌhed/ Sea Turtle
VíchOlive /ˈɑːlɪv/ Ridley Sea Turtle
Rùa daLeatherback /ˈleðər bæk/ Sea Turtle
1 Đơn vị phân loạiTaxon
Sẽ nguy cấpVulnerable (V)
HiếmRare (R)
Bị đe dọaThreatened (T)
Biết không chính xácInsufficiently known (K)
Tuyệt chủngExtinct (EX) or (E)
Tuyệt chủng ngoài thiên nhiênExtinct in the wild (EW)
Rất nguy cấpCritically Endangered (CR)
Đang nguy cấpEndangered (EN)
Ít nguy cấpLower risk (LR)
Thiếu dữ liệuData deficient (DD)
Không đánh giáNot evaluated (NE)
Phụ thuộc và bảo toànConsevation Dependent (CD)
Gần bị đe dọaNear threatened (NT)
Ít quan tâmLeast concern (LC)