SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

Biologi eksamen 2021


🇩🇰
In Danish
Created:


Public
Created by:
Mojo Frojo


4.5 / 5  (1 ratings)» To start learning, click login

1 / 25

[Front]


Hvad kalder man den mindste levende enhed?
[Back]


En celle

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes
CustomUse settings to weight dynamic modes

Manual Mode [BETA]

Select your own question and answer types
Specific modes

Learn with flashcards
Listening & SpellingSpelling: Type what you hear
multiple choiceMultiple choice mode
SpeakingAnswer with voice
Speaking & ListeningPractice pronunciation
TypingTyping only mode

Biologi eksamen 2021 - Leaderboard

0 users have completed this course. Be the first!

No users have played this course yet, be the first


Biologi eksamen 2021 - Details

Levels:

Questions:

1005 questions
🇩🇰🇩🇰
Giv et eksempel på hvordan celler er specialiseret
Blodlegemer: meget små og runde former, glider nemt igennem blodkar Muskelceller: langstrakte (op til 50 cm), skal kontrahere og bevæge organismen Nerveceller: skal føre impulser fra rygmarven til fx foden er lange og tynde Tarm-bakterier: producere bestemte vitaminer vi optager Mælkesyrebakterier: Adskiller stoffer, som giver fødevarerne holdbarhed og god smag
Giv definitionen på et organ
Celler, som er samlet i store grupper, og arbejder sammen om en bestemt funktion. Der kan godt være flere forskellige celletyper, men én bestemt type dominerer
En mulig definition på liv
Et legeme, der selv er i stand til at opbygge og/eller sammensætte organiske stoffer. Hermed følger også evnen til at danne nye celler og organismer - formering
Udover vand, hvad består celler også af?
Fedtstoffer, proteiner og kulhydrater
Hvorfor er celler forskellige?
Cellerne bestemmer selv, hvordan sammensætningen af "de tre" skal se ud. (proteiner kan især variere)
Kom med 5 kendetegn på liv
1. Opbygning og sammensætning af organisk stof (det der gør celler forskellige) 2. Vækst 3. Formering 4. Bevægelse 5. Nerveimpulser
Hvilken energiform kan enhver celle benytte?
Kemisk energi i form af molekylet ATP
Hvad er ATP en forkortelse for, og hvad indeholder det?
Adenonsintriphosphat, det indeholder tre phosphatgrupper
Hvad er der smart med ATP?
Energien kan overføres til andre molekyler (forudsætningen for en livsytring)
Hvordan overføres energien i ATP til et andet molekyle?
Når en phosphatgruppe spaltes fra ATP og bindes til et andet molekyle. (Frigives dog hurtigt igen)
Hvad gør cellemembranens transportproteiner (i cellemembranen)?
Kontrollerer cellens indre kemiske miljø, kontrollerer hvilke stoffer der skal ind - og udtages
Hvad gør organellernes transportproteiner (i membranen)?
Kontrollere de biokemiske processer i cytoplasmaet, de fordeler stofferne INDE I cytoplasmaet, stoffer som er i kontakt med hinanden kan reagere kemisk med hinanden
Hvordan adskiller svampe- og planteceller sig fra dyreceller?
De har en cellevæg udenom cellemembranen
Hvad består cellekernen af?
Kromosomer omgivet af en kernemembran
Hvad består kromosomer af?
DNA og histoner (særlige proteiner)
Hvad findes der i kernemembranen, og hvad gør de?
Der findes porer, hvor store molekyler fx mRNA kan passere
Hvordan er cellemembranen bygget op?
Bygget op af fedtstoffer (phosphorlipider) som danner en tynd elastisk hinde. I cellemembranen findes der en forskellige proteiner, transportproteiner og receptorproteiner. Derudover der også cholesterol.
Hvad er et receptorprotein?
Et "modtagerprotein",
Hvilke slags proteiner findes i cellemembranen?
Fx et receptorprotein og et transportprotein, Et receptorprotein kan modtage fx hormonet insulin, som signalerer til cellen, at det skal lukke glukosemolekyler ind , og dermed placere transportproteinet for glukose i cellemembranen.
I hvilken proces bliver ATP genopbygget?
Respiration (i mitokondrierne)
Sig reaktionen for respiration
C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + 30 ATP
Hvorfor har planteceller en cellevæg?
De har ikke noget skelet til at opretholde deres form. Planterne bliver derfor stive ved, at hver enkelt celle er stiv
Hvad er cellevægen hos hhv. planter og svampe bygget op af?
Planter: cellulose (kulhydrat, polysaccharid) Svampe: kitin
Deltager cellevæggen i cellens stoftransport (ud og ind af cellen), og hvorfor?
Nej, da cellevæggen består af store porer, hvis diameter er større end transportproteinernes. Derfor diffundere alle opløste stoffer gennem dem. Den er permeabel for alle stoffer
Hvad sker der, når en plante "hænger med bladene"?
Normalt er der et overtryk af væske plantecellens cytoplasma, så cellevæggen bliver presset ud af. Men når planten mangler vand, vil trykket falde, og cellernes form vil derfor blive slatne.
Er det udelukkende cellevæggen som opretholder plantens form?
Nej, det er en kombination af en stiv cellevæg og et overtryk i cytoplasmaet
Sig det samlede reaktionsskema for fotosyntese
6 H2O + 6 CO2 + lysenergi → 6 O2 + C6H12O6
Sig fotosyntese på den simple måde
Vand og kuldioxid bliver til ilt og glukose
Hvordan er arvematerielet i prokaryoter?
Frit ud i cytoplasmaet, er et cirkulært DNA-molekyle (Dog ikke plasmider, eller noget af det er plasmider, men ikke alt sammen)
Hvad er prokaryoter omringet af?
En cellevæg og en eller flere cellemembraner
Hvad er plasmider, og hvad kan de?
Er små cirkulære DNA, som kun indeholder få gener, fx antibiotikumsresistens. De kan overføres til andre bakterier
Giv et eksempel på en god og dårlig bakterie
God: colibakterien, findes i tarmene, producere bestemte vitaminer, som vi kan optage Dårlig: Bacillus pestis, dræbte mindst 25. mio mennesker i det 14. århundrede
Hvad gør nedbrydere?
De frigiver nærringsstofferne fra dødt organisk materiale, da de i denne proces danner nærringssalte planterne kan bruge
Hvorfor kan prokaryoter umiddelbart ikke lave fotosyntese og respiration?
Fotosyntese og respiration forgår i veludviklede organeller, enzymer og lydabsorberende grønkorn
Hvorfor kan bakterier alligevel udføre fotosyntese?
De har udviklet simple organellignende strukturer, hvor fotosyntesen forgår, fx indbugtninger af cellemembranen
Med hvad kan bakterier udføre respiration?
Enzymer, som er placeret i cellemembranen
Hvor meget ATP, får bakterier ud af gæring?
Et glucosemolekyle giver 2 ATP
Hvornår udføre bakterierne hvad?
Aerobt: respiration, fortrækker de helst, da de får det maksimale energiudbytte på 30 ATP Anaerobt: gærring, får kun 2 ATP
Hvordan kan bakterier, som kun udfører gærring, konkurrerer med andre bakterier?
De kan ikke konkurrere i aerobe forhold, men i anerobe forhold har de den fordel, at de ikke skal opbygge enzymer, som katalyserer respiration
Hvor forekommer det meste af bakteries DNA?
I et fritliggende og ringformet DNA-molekyle kaldet bakterie kromosomet
Hvordan formerer bakterier sig?
Simpel ukønnet formering, svarer til mitose
Hvordan kan der bliver skabt genetisk variation hos bakterier?
Der skal ske mutationer i de plasmider, som bakterierne giver videre til hinanden. Dette kan bl.a. føre til resistens overfor forskellige former for mediciner
Hvordan er der stadig bakterier i dag, da der senere er kommet mere komplicerede livsformer?
De kan sprede sig meget effektivt gennem støv og dråber. De kan tilpasse sig ufatteligt hurtigt De kan formere sig hurtigt De kan overleve miljøer, som anaerobe
Hvordan har vi mennesker brugt prokaryoter?
Gensplejsning (taget plasmider ud, og sætter det ind i mennesker), mælkesyre og i vores tarme (producerer gode vitaminer)
Beskriv cellemembranen
Afgrænser cellen i forhold til det ydre miljø. Kan regulere transporten af forskellige stoffer ind i cellen og ud af cellen.
Beskriv cellekernen
Indeholder kromosomer, som består af DNA. DNA er arvematerialet, og bestemmer derfor cellens funktion
Beskriv mitokondrier
Leverer energi til cellen gennem respirationen. Danner ATP
Beskriv golgi-apparatet
Membranomgivne "sække" i cellen. Opbevarer og transporterer proteiner, der skal eksporteres fra cellen.
Beskriv (kort) ribosomer
Indgår i dannelsen af proteiner
Beskriv cellevæg
Afstiver plantecellen. Hovedsagelig opbygget af et stort kulhydrat, der hedder cellulose.
Beskriv (kort) celledelingen hos prokaryoter
- Forud kopieres bakteriekromosomets DNA - Der sker en indsnøring af bakterien - Denne indsnøring ender med at ud fra den oprindelige celle dannes der to nye celler med identiske DNA-strenge.
Hvordan deler eukaryote celler sig?
Mitose (vækstdeling, ukønnet/vegetativ) og meiose (reduktionsdeling, kønnet)
Hvordan deler prokaryote celler sig?
Deling af en bakteriecelle ved spaltning (binær fission, ukønnet/vegetativ, simpel celledeling)
Hvad er formålene med mitose?
Formering, vækst og vedligeholdelse
Hvad er formålet med meiose?
Dannelsen af kønsceller
Hvad starter celledelingen hos prokaryoter med?
Kopiering af bakteriekromosomets DNA
Beskriv (kort) celledelingen hos prokaryoter
- Forud kopieres bakteriekromosomets DNA - Der sker en indsnøring af bakterien - Denne indsnøring ender med at ud fra den oprindelige celle dannes der to nye celler med identiske DNA-strenge.
Hvad er dattercellerne ved mitose?
Kloner, da de har præcis det samme kromosomsæt som modercellen
Nævn nogle encellede eukaryot organismer
Gær, amøber og visse alger
Hvorfor kan levende celler ikke blive ret store?
De kan ikke skaffe sig nærring nok til overlevelse: 1. Deres a/v-forhold bliver for stort, overfladen, som skal optage nærringstofferne kan ikke følge med 2. Afstanden mellem cellemembranen og cellens indre bliver for stor i forhold til diffusion
Hvordan bliver en stor organisme (som mennesket) skabt, når en celle ikke kan blive speciel stor?
Ud fra den befrugtede ægcelle, fordobles antallet af celler mange gange ved mitose. De adskille sig ikke, men differentierer sig til forskellige celletyper, som tilsammen danner en organisme
Giv et eksempel på vedligeholdelse
Man får en hudafskrabning, så det bløder. Man får nye hudceller ved deling af intakte hudceller (stamceller) i kanten af såret
Bevarer alle celler i kroppen evnen til at dele sig, når mennesket er fuldvoksent?
Nej, grunden til vi ikke er firben. Nerveceller kan fx ikke dele sig, når vi er blevet voksne.
Er det kun encellede eukaryot organismer, som kan formere sig ved hjælp af mitose?
Nej, mange planter kan formere sig både kønnet og ukønnet
Hvordan kan ukønnet formering hos planter fx forgå?
En plante sender udløbere ud, med præcis det samme arvemateriale som moderplanten.
Hvorfor kan det være en fordel, at en plante både kan formere sig u- og kønnet?
Kønnet: - skaber genetisk variation, så en hel art af planter ikke bliver udryddet ved en speciel form for sygdom - Planten kan sprede sig til ellers uopnåelige steder fx over på den anden side af en flod Ukønnet: - Skal ikke vente på en anden partner, og kan derfor sprede sig hurtigere
Hvad forstås ved henholdsvis kønnet og ukønnet formering?
Kønnet: To forskellige parter går sammen og lave et nyt unikt individ Ukønnet (vegetativ): En modercelle danner en klon i form af en dattercelle
Hvad sker der i G1-fasen?
Cellen vokser bare, producerer nødvendige organiske stoffer som kulhydrater, proteiner og fedtstoffer
Hvad sker der i S-fasen?
Her kopieres kromosomerne, så et kromosom består af to søsterkromatider. Arvematerialet fordobles. Kromsomerne er ikke oprullede endnu og ligner derfor ikke et X, men lange tynde tråde.
Hvad sker der i G2-fasen?
En lille pause, cellen vokser yderligere, en lille periode med 92 kromosomer
I hvilken rækkefølge kommer underfaserne i M-fasen (mitose-fasen)?
1. Profasen 2. Prometafasen 3. Metafasen 4. Anafasen 5. Telofasen
Forklar profasen
Inde i cellekernen bliver arvematerialet rullet strammere op på centromeret (midten af kromosomet). De bliver lige pludselig synlige, og ligner et X. Lige uden for kernemembranen sidder der et organel, der hedder et centriole. Det består af mange små tråde (mikrotubuli), og i profasen deler det sig i to. De to centrioler bevæger sig ud til hver af cellens ”poler”, hvor de sætter sig fast.
Forklar prometafasen
Kernemembranen bliver opløst. Centriolerne danner det, der kaldes tentråde, og disse hæftes til og trækker i centromererne med arvematerialet.
Forklar metafasen
På den måde bliver de fordelt over cellens ”ækvator”
Forklar anafasen
Centriolerne trækker centromererne med kromosomerne, der jo var blevet fordoblet inden M-delen, fra hinanden.