SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

Grunnleggende kjemi og fysiologi, celler, genetikk og vev


🇳🇴
In Norwegian
Created:


Public
Created by:
Henriette Bergo


0 / 5  (0 ratings)» To start learning, click login

1 / 25

[Front]


Hva er fagocytose?
[Back]


Cellespising, hvor det dannes vesikler som omslutter partikkelen

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes
CustomUse settings to weight dynamic modes

Manual Mode [BETA]

The course owner has not enabled manual mode
Specific modes

Learn with flashcards
Listening & SpellingSpelling: Type what you hear
multiple choiceMultiple choice mode
SpeakingAnswer with voice
Speaking & ListeningPractice pronunciation
TypingTyping only mode

Grunnleggende kjemi og fysiologi, celler, genetikk og vev - Leaderboard

0 users have completed this course. Be the first!

No users have played this course yet, be the first


Grunnleggende kjemi og fysiologi, celler, genetikk og vev - Details

Levels:

Questions:

100 questions
🇳🇴🇳🇴
Hva menes med uniporter, symporter, antiporter og kotransportører?
Uniporter:Bæreprotein som kun transporterer ett ioneslag eller en molekyltype gjennom en membran. Kotransportører: Transporterer ulike stoffer samtidig. Symporter: Transporterer stoffer i samme retning. Antiporter: Transporterer i motsatt retning.
Forklar veien fra sitronsyresyklusen til oksidativ fosforylering
I sitronsyresyklusen er det videre nedbrytning og dannelse av energibærere. I denne prosessen dannes det to ATP og energibærere som skal bære energi til den neste prosessen, elektrontransportkjeden. I elektrontransportkjeden skaper energibærerene en kjemisk gradient over mitokondriemembranen. I denne prosessen dannes det ikke noe ATP. I den siste prosessen, oksidativ fosforylering, brukes oksygen og den kjemiske gradienten til å danne ATP fra ADP. Dette kalles for fosforylering og kan gi opptil 32 ATP ved tilstedeværelse av oksygen i prosessen
Hva er forskjellen mellom aerob og anaerob metabolisme
Aerob metabolisme er når oksygen er tilstede under energiomsetningen. Ved anaerob metabolisme er det kun en prosess, glykolysen. Da dannes det kun 2 ATP og grunnen er at pyrovat som er sluttresultatet av glykolysen, ikke vil gå inn i mitokondriene når det ikke er nok oksygen tilgjengelig. Pyrovat vil istedenfor da brytes ned til et stoff kalt laktat som vil diffundere ut av cellen. Laktat er melkesyre og hvis det produseres mer laktat enn det kan fjernes i kroppen, da passerer man syreterskelen eller anaerob terskel.
Hva består ATP av?
Ribose, adenin og tre fosfatgrupper
Hva er fagocytose?
Cellespising, hvor det dannes vesikler som omslutter partikkelen
Hva er membranpotensial?
Spenningsforskjellen mellom cytosolen og ekstracellulærevæsken
Trancytose og fagocytose er det samme. Sant eller usant?
Usant. Trancytose er stoffer som transporteres uten direkte kontakt med cytosolen. Fagocytose er cellespising ved dannelse av vesikler.
Hva er forskjellen på endocytose og eksocytose?
De er begge energikrevende membrantransport. Endocytose tar opp substanser som ikke kan transporteres gjennom cellemembranen. Denne transporten skjer ved at stoffer fraktes fra cellens utside inn i cytoplasma i vesikler som avsnørs i cellemembranen. Ved eksocytose smelter intracellulære vesikler sammen med cellemembranen og frigjør sitt innhold til cellens utside. Eksocytose- ut av cellen og endocytose- inn til cellen.
Hva er natrium-kalium-pumpen sin funksjon?
Na+-K+-pumpen er hovedansvarlig for å opprettholde konsentrasjonsforskjellene som skaper membranpotensialet ved ionediffusjon. Denne pumpen aktivt transporterer Na+ ut av cellen og K+ inn i cellen. Pumpen drives av ATP og pumper 3 Na+ og 2 K+ inn for hvert ATP-molekyl som lades ut. Na+ K+ pumpen er viktig for spredning av nervesignaler ved å åpne ionekanalene når membranen depolariseres og pga forskjellen mellom Na+ konsentrasjonen utenfor og inni og flere Na+ stiger inn og membranpotensialet stiger-> nerveimpuls.
Hvordan reguleres cellevolumet?
Cellevolumet reguleres ved justering av antall løste molekyler og ioner i cytosol.
Hva er akvaporiner?
Vannkanaler som er selektiv permeable/gjennomtengelig for vann
Hvordan er ionekanaler og transportproteiner med på å regulere passasjen av ioner og molekyler gjennom cellemembranen?
Transporten er spesifikk og selektive, slik at bare bestemte ioner, stoffer eller stoffgrupper som kan bindes til det enkelte bæreproteinet eller slippe igjennom ionekanalene. Bæreproteinenes transportkapasitet er begrenset. Ionekanalene styres av konsentrasjonsforskjeller og elektriske spenningsforskjeller.
Hva innebærer aktiv transport ?
Membrantransport med tilførsel av energi som skjer alltid ved hjelp av bæreproteiner. Kan deles inn i primær og sekundær. Ved primær er ATP direkte energikilde og bæreproteinet spalter ATP og utnytter den frigjorte energien fra ATP. Ved sekundær transport brukes potensiell energi lagret i form av konsentrasjonsforskjell for et ion, Na+.
Hva innebærer passiv transport?
Membrantransport uten tilførsel av energi. Kan skje ved diffusjon gjennom det dobbelte lipidlaget, ionekanaler og akvaporiner og transport ved hjelp av membranproteiner.
Nevn hvilke ioner som er intracellulær og ekstracellulær væske inneholder og hvilke ioner som dominerer i de ulike væskene
Na+, Cl-, K+, Mg2+, Ca2+, H+ og HCO3-. Na+ dominerer i ekstracellulært og plasma og K+ dominerer i intracellulært.
Hva er et atom, molekyl og et ion?
Et atom er en bestanddel i molekyler og består av elektroner, nøytroner og protoner. Molekyler er flere atomer satt sammen. Et ion er et atom som har mottatt eller gitt fra seg elektroner.
Hva er et gen og hva inneholder den?
Liten del av et DNA-molekyl og inneholder informasjon som beskriver ett bestemt protein
Hvor i cellen skjer proteinsyntesen og hva skjer i dette området?
Ribosomene, hvor rekkefølgene av nitrogenbaser blir oversatt til rekkefølgen av aminosyrer i proteinet.
Hva koder ACT,ATC og ATT for?
Stoppsignal eller punktum i DNA-språket
Hva er funksjonen til de ulike RNA, mRNA, tRNA og rRNA?
MRNA bringer info fra DNA til ribosomene. TRNA frakter aminosyrene til ribosomene. RRNA er ribosomalt rna som utfører proteinsyntesen i ribosomene
Beskriv trinnene i proteinsyntesen
Genetisk info overføres til pre-MRNA->pre-MRNA->MRNA->mRNA transporteres til kjernen til ribosomene-> rekkefølgen av mRNA blir oversatt til rekkefølgen av aminosyrer i proteinet, translasjon
Hva er mitose?
Vanlig celledeling hvor det dannes datterceller som er identiske med morcellen. Et komplett DNA-sett blir overført til hver av dattercellene.
Hva er meiose?
Reduksjonsdeling hvor det dannes nye kjønnsceller med halvparten av morscellens DNA-innhold.
Beskriv en diploid celle
Kroppscellene er diploide som betyr at de inneholder et bestemt antall par av kromosomer, 46 kromosomer i 23 par
Beskriv en haploid celle
Kjønnscellene er haploide som betyr at de har ett kromosom fra hvert kromosompar. Menn har ett x og ett y kromosom og kvinner har to y kromosomer.
Hva er et kromosom
Strukturer som rommer genematerialet i cellekjernen
Hva er en zygote?
Sammensmelting av to haploide celler som blir til en diploid celle
Hva er allel?
To eller flere varianter av samme gen med en bestemt plass i kromosomet.
Hva er genotype og hva er fenotype?
Genotype er sammensetning av gener individet har mottatt av foreldrene. Fenotype er betegnelse på fysisk særtrekk og egenskaper som faktisk kan observeres hos det enkelte individ.
Definer elektronegativitet.
Atomets tendens til å trekke til seg elektroner
Hva er elektrolytt?
En løsning som inneholder ioner, som kan lede elektrisk strøm
Hva er osmolaritet?
Totale antallet mol løste molekyler eller ioner per liter løsning
Hva er hydrostatisk og osmotisk trykk?
Hydrostatisk trykk er væsketrykket i vann eller løsning hvor vann er løsningsmidlet. Osmotisk trykk er trykket som skapes når en høy konsentrert løsning er separert fra en lav konsentrert løsning med en halv gjennomtrengelig membran.
Hva er osmose og hva er filtrasjon?
Osmose er transport av vann via en semipermeabel membran på grunn av forskjell i vannkonsentrasjonen. Når det er forskjell i væsketrykk, vil det føre til væsketransport via membranporer også kalt filtrasjon
Hva er en katalysator og nevn en katalysator.
En katalysator er en forbindelse eller struktur som øker hastigheten til en kjemisk reaksjon ved å redusere aktiveringsenergien. Enzymer er katalysatorer og et eksempel er amylase som starter fordøyelsesprosessen allerede i munnen.
Hva er diffusjon?
Tilfeldig bevegelse av molekyler eller partikler fra et område med høy konsentrasjon til et område med lav konsentrasjon. Er en svært viktig form for egentransport i kroppen som ikke er energikrevende.
Nevn hvordan et ions ladning uttrykkes
En ions ladning uttrykkes ved eksempelvis, Na og Cl reagerer med hverandre. Cl har åtte elektroner i sitt ytterste elektronskall og er derfor svært stabilt, mens Na har kun ett elektron i sitt ytterste skall. Na som er ustabilt gir dermed fra seg det ene elektronet i sitt ytterste skall og får positiv ladning, mens Cl får negativ ladning. Årsaken til det er at Na har flere protoner enn elektroner, mens Cl har færre protoner enn elektroner.
Hva er forskjellen mellom upolare og polare kovalent binding?
Upolare kovalent binding er en binding mellom to atomer av samme grunnstoff som deler likt på elektronparet eller elektronegativiteten er likt mellom de ulike grunnstoffene. Polar kovalent binding er ulik elektronegativitet mellom to grunnstoff som fører til skjev fordeling av bindingselektronene.
Forklar pH-begrepet.
PH-begrepet bestemmer om en løsning karakteriseres som sur, nøytral eller basisk. En sur løsning er et stopp som kan avgi H+, mens en base kan ta opp H+. Det spesielle med pH er at når pH øker skyldes det at konsentrasjonen av oksoniumioner(H3O+) i løsningen avtar.
Beskriv hva som menes med en molekyllformel og hvordan en molekylformel skrives.
Molekylformel er en kjemisk formel som beskriver hva slags grunnstoffer som et molekyl består av og hvor mange atomer det er av hvert grunnstoff. Hydrogenmolekylet kan skrives H2 eller H-H. Formelen beskriver at Hydrogenmolekyler består av to hydrogenatomer og det er en enkeltbinding, siden de deler kun ett elektronpar.
Definer elektrisitet.
Elektrisitet er spenningen, den potensielle energien til to separate motsatte ladninger. Tiltrekningskraften øker med økende ladning og minkende avstand. Det kreves energi for å skille motsatte elektriske ladninger, og energien frigjøres når de elektriske ladningene kommer sammen igjen.
Hva kjennetegner isotoper?
Isotoper er atomer med samme protontall med ulikt massetall.
Hva utgjør et grunnstoff? Nevn eksempler på grunnstoff.
Et grunnstoff er atomer med samme antall protoner og har derfor samme kjemiske egenskaper. Eksempler på grunnstoff er oksygen, helium, natrium og klor.
Hva er forskjellen mellom et elektron, proton og nøytron?
Et elektron er en elementærpartikkel i atomet som er negativt ladet. Proton er positivt ladet elementærpartikkel. Et nøytron er en partikkel som er nøytralt ladet. Protoner og nøytroner er i kjernen, mens elektronene svever i sirkler rundt kjernen.
Hva er formelen for kraft?
Kraft er en påvirkning som kan deformere en masse eller endre massens hastighet. Formelen for kraft blir derfor: Kraft= masse* hastighet
Hva består cellekjernen av og hva er deres funksjon?
Kjernen inneholder kromosomer som består av DNA og er omgitt av kjernemembranen som består av to atskilte doble lipidmembraner. Består av et nucleus som er sammensatt av proteiner og RNA som danner subenheter som danner ribosomer. Kjernen styrer cellens funksjoner og produksjon av proteiner.
Hva skiller de flerumettet, mettet og umettet fettsyrene?
Fettsyrene i triglyserider kan være mettet, umettet eller flerumettet. Mettet fettsyre har kun en enkeltbinding til karbonskjelettet, umettet har en eller flere dobbeltbindinger til karbonskjelettet mens flerumettet har to eller flere dobbeltbindinger. Fosfolipider består av to fettsyrer bundet til glyserol, hvor det tredje karbonatomet i glyserol er bundet til en fosfatgruppe som har negativ ladning. Kan både være uløselig og løselig i vann siden fosfatdelen er hydrofilt, mens fettsyrene er hydrofobt.
Hva er celleskjelettet/cytoskjelettet og hva er deres funksjon?
Cytoskjelettet består av proteintråder(filamenter) og bestemmer cellens form. Funksjoner: Et reisverk som gir form og mekanisk styrke, holder organellen på plass, deltar i transport av store molekyler osv, begrenser bevegelsene til membranen og gir cellen evne til å forandre form og bevege seg.
Hva er forskjellen på lysosomer og peroksisomer og hva er deres funksjon
Lysosomer: Bryter ned fremmede makromolekyler, partikler og skadete celledeler Peroksisomer: inneholder andre enzymer og forkorter fettsyrekjeder, uskadeliggjør toksiner og deltar i fosfolipider-syntesen.
Hvordan er golgiapparatet bygd opp og hva er deres funksjon?
Golgiapparatet består av flate membransekker som ligger tett sammen nær ER. De mottar transportvesikler med nye proteiner og de blir forandret en del ved at enzymer i golgiapparatet kobler på karbohydrat- og fosfatgrupper som fungerer som “adresselapper”.
Hva er endoplasmatisk retikulum og hva er forskjellen på kornet og glatt?
Største organellen og består av et sammenhengende nettverk av membrankledde, væskefylte kanaler og blærer som er atskilt fra cytosolen. Kornet har mange ribosomer, hvor det er proteinsyntese og proteinene blir overført til lumen i ER. Glatt har ikke ribosomer, men har enzymer som deltar i produksjon av fettsyrer og lipider og fungerer også som et lager for Ca2+.
Hvordan er mitokondriene bygd opp og hva er deres funksjon?
Mitokondriene består av en sterk foldet innermembran en glatt yttermembran og et indre rom kalt matriks. Har sitt eget DNA kun fra moren og egne ribosomer. Mitokondriene kan reprodusere seg selv, også i celler som ikke deler seg. Mitokondriene overfører energi i form av ATP og har ansvar for 90% av cellens ATP-produksjon.
Nevn de ulike organellene I cellen
Mitokondriene, endoplasmatisk retikulum, golgiapparatet, lysosomer, peroksisomene og cellekjernen.
Beskriv oppbyggingen av cytoplasma
Cytoplasma består av cytosol, organeller og uløselige proteinkomplekser. Cytosol er den intracellulærevæsken som omslutter organellene som inneholder organiske molekyler og uorganiske ioner. Mange av proteinene i cytosol er enzymer som deltar i metaboliske prosesser.
Beskriv oppbyggingen og funksjonen til cellemembranen
Cellemembranen består av lipider, proteiner og karbohydrater. Danner en barriere som skiller ekstra og intracellulær væske. Lipidene er hovedsakelig fosfolipider. Har en polarbinding som er vannløselig som “hode” og har upolare bindinger i de to fettsyrekjedene som er fettløselige. Cellemembranen har membranproteiner som kan virke som ionekanaler, enzymer, ionepumper og visse antigener. Enzymene katalyserer kjemiske prosesser, reseptorer som formidler info fra omgivelsene og transportproteiner som frakter vannløselige stoffer inn og ut av cellen.
Hva er nukleinsyrer?
Nukleinsyrer er polymerer satt sammen av monomerer som kalles nukleotider (ett monosakkarid med fem karbonatomer, en fosfatgruppe og en base som inneholder nitrogenatomer). Nukleinsyrer deles inn i deoksyribonukleinsyre( DNA) og ribonukleinsyre (RNA). DNA: Deoksyribiose, Puriner:Adenin og Guanin, Pyrimidiner: Cytosin og Tymin. Har to kjeder. RNA:Ribiose, Puriner: Adenin og Guanin, Pyrimidiner: Cytosin og Uracil. Har en kjede
Hva er proteiner og beskriv hvordan aminosyrerekkefølgen styrer proteinenes egenskaper.
Proteiner er polymerer satt sammen av flere aminosyrer. Alle aminosyrer har et sentralt karbonatom som har bundet til seg en aminogruppe: En karboksylgruppe og ett hydrogenatom. I tillegg er det knyttet en sidekjede som kan være ulike atomer som gir aminosyrene ulike kjemiske egenskaper. De kan bli lange kjeder med uendelige antall variasjonsmuligheter. Den genetiske koden bestemmer rekkefølgen på aminosyrene i et protein og hvor mange aminosyrer proteinet skal bestå av. Dette er en forutsetning for forskjellene mellom artene på jorden.
Hva består lipider av og hvordan er inndelingen?
Lipider er uensartet gruppe av stoffer som er upolare og hydrofobe. Består hovedakelig av karbon og hydrogenatomer. Deles inn i triglyserider, fosfolipider og steroider. Triglyserider er den største gruppen og er satt sammen av tre fettsyremolekyler koblet til ett glyserolmolekyl. Fettsyrene i triglyserider kan være mettet, umettet eller flerumettet. Steroider har et karbonskjelett som danner fire sammenhengende ringer. De har få polare bindinger, slik at de er lite løselige i vann.
Hva består karbohydrater av og hva er inndelingen?
Karbohydrater består av karbon, hydrogen og oksygen. Karbohydrater deles inn i monosakkarider, disakkarider og polysakkarider.
Hva er kondensasjonsreaksjon og hydrolyse?
Kondensasjonsreaksjon er en kjemisk reaksjon hvor to stoffer reagerer med hverandre og danner en kovalent binding og et lite molekyl. Ved hydrolyse tilføres ett molekyl vann for hver binding som brytes, altså det motsatte.
Hva er makromolekyler, polymerer og monomerer?
Makromolekyler er små organiske molekyler satt sammen til større molekyler. Polymerer betyr mange deler og er mange mindre molekyler av samme typer som er det samme som makromolekyler. Monomerer betyr en del og er enkle molekyler som kan slå seg sammen ved polymering og bli makromolekyler.
Hva er en buffer og hva gjør den?
En buffer er en kjemisk forbindelse som binder H+ når H+ stiger og avgir H+ når H+ synker. Kroppens buffere stabiliserer pH i kroppen.
Hva slags type vev er dette?
Enlaget plateepitel
Hva slags type vev er dette?
Enlaget kubisk epitel
Hva slags type vev er dette?
Flerlaget plateepitel
Hva slags type vev er dette?
Fast fibret bindevev
Hva er celledifferensiering og hva er resultatet av celledifferensiering?
Etter befruktning deler eggcellen(stamcelle) seg i to-> ny celledeling-> fire celler og slik fortsetter det. Resultatet av celledelingen er mange ulike celletyper. Hvis man setter sammen flere ulike celler med liknende funksjon og struktur får vi vev og flere vevstyper må til for å danne organer.
Hva er cellemigrasjon?
Når celler vandrer fra området de blir dannet til andre områder i kroppen
Hva er vev og hva består det av?
Et vev er celler med lignende struktur og funksjon. Består av cellene i vevet og rommet mellom dem.
Hva er forskjellen på multipotente og pluripotente stamceller?
Pluripotente stamceller kan danne alle celletypene i kroppen, men ikke utvikle seg til et komplett individ. Mulitpotente stamceller kan gi opphav til celletyper som ligner på hverandre.
Hva er apoptose?
Programmert celledød, som gjør at organene får riktig størrelse og form under fosterutviklingen
Hvordan holdes cellene i vev seg sammen?
Proteinfibrer i rommet mellom cellene i vevet. Cellen kan også holdes sammen ved hjelp av koblingene: desmosomer, tette celleforbindelser og åpne celleforbindelser
Hva er desmosomer?
"ankerforbindelser"(proteinfilamenter) som hindrer at celler slites fra hverandre.
Hva er forskjellen på tett og åpen celleforbindelse?
Tett celleforbindelse: Transmembrane proteiner hos naboceller er tett sammenkoblet slik at det dannes en nesten ugjenomtrengelig passaje av stoffer i spaltene mellom cellene. Åpen celleforbindelse: Har par av store proteinkanaler som forbinder to nabocellers cytosol. Gjør at uorganiske ioner og små molekyler kan diffundere.
Hvordan er epitelvev oppbygget og hva er deres funksjon?
Har tett celleforbindelse og dekker kroppens ytre og indre overflater. Funksjoner: Beskytte kroppens vev og organer, regulere transporten av stoffer mellom to væskerom, registrere sansestimuli og produsere og skille ut sekreter og hormoner
Hva deles epitelvev etter?
Overflateepitel og kjertelepitel. Deles også etter antall cellelag og formen på cellene i de følgende typene: enlaget plateepitel, enlaget kubisk epitel, enlaget sylinderepitel, flerlaget plateepitel og overgangsepitel
Hvordan er enlaget plateepitel oppbygd og hva er deres funksjon?
Cellen i enlaget plateepitel er tynne og flate. Har kun ett cellelag som blir dekket av basallamina. Kler overflater hvor rask stoffutveksling er viktig som i alveolene. Gir liten mekanisk styrke.
Hvordan er enlaget kubisk epitel oppbygd og hva er deres funksjon?
Består av kubeformede celler. Gir beskyttelse, men kan også være aktive, der de transporterer stoffer inn og ut av lumen, eller passive. Finnes i nyrens samlerør.
Hvordan er enlaget sylinderepitel oppbygd og hva er deres funksjon?
Bygd opp av sylinderiske celler. Typisk sekretorisk epitel og kan inneholde mikrovilli.
Hvordan er flerlaget plateepitel oppbygd og hva er deres funksjon?
Består av flere cellelag og kler overflater som huden som mest utsatt for slitasje. Har lave, flate, kubiske og sylinderiske celler. Har stor mekanisk styrke.
Beskriv sylinderepitel i tarmen
I tarmen har de mikrovilli som øker tarmens absorpsjonsoverflate.
Beskriv sylinderepitel i luftveiene
I luftveiene har de slimproduserende celler og flimmerhår. Cilliene skyver slimlaget ned til luftveiene, hvor slimlaget fanger opp mikrober. Cilliene børste også partikler ut av luftveiene.
Hva er forskjellen mellom endokrine og eksokrine kjertler?
Endokrine kjertler er kjertler som ikke har forbindelse med en overflate. Eksokrine kjertler er kjertler som skiller ut sekreter på kroppens ytre og indre overflater.
Hvordan er støttevev oppbygd og hva er deres funksjon?
Cellene ligger i en ekstracellulær matriks. Omfatter bindevev, bruskvev, beinvev og fettvev. Gir kroppen mekanisk styrke og gjør at organer har ulik form. Proteinfibrene kollagen og elastin bidrar til å gi vevet henholdsvis styrke og elastisitet.
Hvordan er bindevev oppbygd og hva er deres funksjon?
Fibret bindevev eller bindevev har celler som kalles fibroblaster og inneholder proteinfibrene, kollagen og elastin. Deles inn i fast og løst bindevev
Hva er forskjellen på fast og løst bindevev?
Fast bindevev har tettpakket fibrer og opptar meste av plassen mellom fibroblastene som du finner i leddbånd og sener. Løst bindevev har proteinfibrer som danner et løst nettverk i underhuden og mucosa.
Hva er flytende vev?
Blod og lymfe. De mangler celleforbindelser og cellene er i fast forankret i grunnsubstansen.
Hvordan er bruskvev oppbygd og hva er deres funksjon?
Inneholder bruskceller, kondrocytter. Grunnsubstansen i bruskvev binder mye vann. Inneholder ikke blodårer. Hyalin brusk som kler leddflatene er slitesterke, elastiske og har stor mekanisk styrke.
Hvordan er beinvev oppbygd og hva er deres funksjon?
Består av tre celletyper: osteoblaster, osteoklaster og osteocytter. Inneholder blodårer som gir oksygen og næring. Stadig under remodellering pga osteoblaster og osteoklaster. Hardt og stor mekanisk styrke pga kalsiumfosfatkrystaller ( Ca2+ og PO4 3-)
Hva skiller epitel fra underliggende vev?
Basallamina, tynn cellefri hinne av proteinfibre.