SEARCH
You are in browse mode. You must login to use MEMORY

   Log in to start

2PR101


🇨🇿
In Czech
Created:


Public
Created by:
Shirii


3.75 / 5  (4 ratings)» To start learning, click login

1 / 25

[Front]


Mezi metody výkladu práva podle metody způsobu výkladu řadíme - výklad doktrinární - výklad historický - výklad jazykový - výklad systematický - výklad teleologický
[Back]


výklad historický výklad jazykový výklad teleologický

Practice Known Questions

Stay up to date with your due questions

Complete 5 questions to enable practice

Exams

Exam: Test your skills

Test your skills in exam mode

Learn New Questions

Popular in this course

Learn with flashcards
multiple choiceMultiple choice mode

Dynamic Modes

SmartIntelligent mix of all modes
CustomUse settings to weight dynamic modes

Manual Mode [BETA]

Select your own question and answer types
Other available modes

Listening & SpellingSpelling: Type what you hear
SpeakingAnswer with voice
Speaking & ListeningPractice pronunciation
TypingTyping only mode

2PR101 - Leaderboard

1 user has completed this course

No users have played this course yet, be the first

You may also like

2PR101 - Details

Levels:

Questions:

1075 questions
🇨🇿🇨🇿
Právní fikcí je: - bylo-li odsouzení zahlazeno, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen - má se za to, že dlužník je v platební neschopnosti, neplní-li závazky 3 měsíce po lhůtě splatností - na pachatele trestného činu je třeba hledět jako na nevinného, pokud se neprokáže vina pravomocným rozsudkem - nebude-li stavebníkovi souhlas doručen do 40 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo stavebnímu úřadu, ani mu v této lhůtě nebude doručen zákaz podle § 107, platí, že stavební úřad souhlas udělil - Nedojde-li do 3 let od zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění k vypořádání toho, co bylo dříve součástí společného jmění, ani dohodou, ani nebyl podán návrh na vypořádání rozhodnutím soudu, platí, že se manželé nebo bývalí manželé vypořádali tak, že... - nevydá-li správní orgán rozhodnutí ve lhůtě nebo neposkytne informaci, má se za to, že rozhodl informaci odepřít - Stanoví-li zákon, že rozhodnutí nebo jiná písemnost mají být vyvěšeny na úřední desce soudu, platí, že desátým dnem po dní vyvěšení byly doručeny účastníkům, kteří nejsou soudu známi, ...Bylo-li odsouzení zahlazeno, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen nebude-li stavebníkovi souhlas doručen do 40 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo stavebnímu úřadu, ani mu v této lhůtě nebude doručen zákaz podle § 107, platí, že stavební úřad souhlas udělil Nedojde-li do 3 let od zúžení, zrušení nebo zániku společného jmění k vypořádání toho, co bylo dříve součástí společného jmění, ani dohodou, ani nebyl podán návrh na vypořádání rozhodnutím soudu, platí, že se manželé nebo bývalí manželé vypořádali tak, že... nevydá-li správní orgán rozhodnutí ve lhůtě nebo neposkytne informaci, má se za to, že rozhodl informaci odepřít Stanoví-li zákon, že rozhodnutí nebo jiná písemnost mají být vyvěšeny na úřední desce soudu, platí, že desátým dnem po dní vyvěšení byly doručeny účastníkům, kteří nejsou soudu známi, ...
O vlastnickém právu platí, že - hrozí-lí neoprávněný zásah do vlastnického práva bezprostředně, může ten, kdo je takto ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit - je právem relativním - jeho obsahem není právo na požívání plodů - jej nelze omezit - působí vůči všem - se lze domáhat jeho ochrany u soudu - za splnění zákonných podmínek se lze domáhat jeho ochrany svépomocí
Hrozí-lí neoprávněný zásah do vlastnického práva bezprostředně, může ten, kdo je takto ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit působí vůči všem se lze domáhat jeho ochrany u soudu za splnění zákonných podmínek se lze domáhat jeho ochrany svépomocí
Označte tvrzení, které je pravdivé: - Soud je nositelem státní moci, - soud je synonymum pro slovo justice, - soud je součástí státního aparátu, - soudy rozhodují spory v rámci své pravomoci - Žádná odpověď není správná
+ Soud je nositelem státní moci, + soud je synonymum pro slovo justice, + soud je součástí státního aparátu, + soudy rozhodují spory v rámci své pravomoci